ยืนยัน หลักสูตร เจาะลึกการวิเคราะห์และรับมือการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 Insights Digital Marketing 4.0 Ana

13 ธันวาคม 2565

หัวข้ออบรม 09.00-16.00

Module 1 : Concept & Principle of Marketing 4.0

– การตลาด 4.0 (Human Value)

–> Digital Marketing – Principle 1 : Communicate Channel

– Principle 2 : Distribute Channel

– Principle 3 : Facilitate Channel

Output : ความรู้ ความเข้าใจปูพื้นฐาน Marketing 4.0

Module 2 : Marketing Plan 4.0 (Analysis)

– Customer Journey (Presence + Attract + Advocate)

– Integrate Channel (Offline + Online)

– Marketing Automation (Marketing System)

– Big Data (Internal + External)

– Engagement Management (People-based + CRM) Output : พัฒนาความสามารถในด้าน Marketing Plan 4.0 Module 3 : Marketing Plan 4.0 (Implementation)

– Branding Marketing 4.0 – Integrated Marketing (All Process)

– Question & Answer

– Workshop : Implement Marketing 4.0 Output : สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ การตลาด 4.0

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย ผู้ที่สนใจ

วิทยากรอาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 ธันวาคม 2565 09.00-12.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 186 ครั้ง