เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource)ต้องบริหารอย่างไร..?

7 กรกฎาคม 2565


 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือHR.ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

2.  เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้าง ประจำของบริษัทฯได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า            กะบ่าย,กะดึก,หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน, ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

                      หัวข้อในการอบรม

1. วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรงOutsource มีอะไรบ้าง..?

2. บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง : วันทำงาน - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง - การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

3.  ผู้บริหาร หรือHR.ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง : สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด - สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด - สัญญาจ้างทำของ - ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

4. การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรงOutsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง :การเขียนสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การส่งคืนลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.  การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

· มีตัวอย่าง : การระเบียบปฏิบัติการจ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6. สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯหรือไม่ เพราะอะไร..? 

· ยกตัวอย่าง : การได้รับสิทธิวันหยุด - วันลาต่างๆ - การทำงานประจำกะเช้า - ต้องเข้ากะบ่าย - กะดึก

7.  ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน - การย้ายหน่วยงาน - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง เพราะเหตุในกรณีต่างๆ

· มีตัวอย่าง :หนังสือลงโทษทางวินัย - เป็นหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - หนังสือเลิกจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

8.  กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อต่อเติมโรงงานหรือติดตั้งเครื่องจักรเป็นเวลา 60 วัน ต้องบริหารจัดการ อย่างไร. 

และลูกจ้างที่ผ่านบริษัทOutsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร..?  

·  มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อภาครัฐเพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75 ของค่าจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

9. กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจนเกิดวิกฤต เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่มีงานทำ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจะได้รับการว่างงานอย่างไร..? 

·มีตัวอย่าง: การทำหนังสือ แจ้งภาครัฐเพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับสิทธิว่างงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

10.  เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบาย ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง : การรับผิดต่อบริษัทOutsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด และการส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource            11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง :ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

12. กรณีบริษัทOutsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

· ยกตัวอย่าง : การตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Visa) -ใบอนุญาตให้ทำงาน - บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว - บัตรพิสูจน์สัญชาติ

13. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

 14.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

 15.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

 16.  ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯอย่างไร..?

 17.  กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัทOutsource เมื่อบริษัทOutsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัทOutsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

 18.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?

 19.  ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 20.  อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ                        

·     ถาม - ตอบ - แนะนำ

·     ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ฝ่ายHR.- บุคคลทั่วไป

·     ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา " ฟรี " ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

 


วิทยากร


วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้าสถานที่อบรม (VENUE)

อบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กรกฎาคม 2565 13.00-17.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 120 ครั้ง