หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 20 ม.ค.65)

17 - 20 มกราคม 2565


Sales Co....เชิงรุก

Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

 
วิทยากร:อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีตBusiness Unit Managerฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Managerฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า30ปี

 

 

20มกราคม2565

09.00 - 16.00น.

**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                             

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้Sales Coordinatorโดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร  ดังนั้น พนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นSales Coordinator , Sales Support , Sales Administration หรือผู้ที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของการสื่อสารประสานงาน การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องประสานงานด้วย ต้องมองเห็นถึงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักประสานงานขาย, Sales Support , Sales Administrationได้รู้หลักการสื่อสารประสานงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทที่เราจำเป็นต้องสื่อสารประสานงาน ร่วมถึง การลดข้อผิดพลาดการทำงานและเข้าใจถึงหัวใจหลักของการประสานงานขายอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จนเกิดประสูงสุดให้แก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารประสานงานในการเป็น Sales Co....เชิงรุก

2.เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภทที่เราต้องสื่อสารประสานงานด้วย

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถป้องกันแก้ไขได้ด้วยตนเอง

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงานSales SupportและSales Administration

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาในการประสานงาน และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหา

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1.สรรค์สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง

1.บทบาทและหน้าที่ของSales SupportและSales Administrationกับการสื่อสารประสานงาน

-การทำหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องสื่อสารประสานกับฝ่ายงานต่างๆ

-การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

-การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

2.หัวใจสำคัญในการเป็นSales Coordinatorที่ดี....สื่อสารอย่างเข้าใจ (ต้องคุย ต้องถาม ทุกเรื่องที่จำเป็น)

3.สื่อสารประสานงานขายอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือ

-องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารประสานงาน

-สร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารประสานงาน

-แนวทางการสื่อสารประสานงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4.กิจกรรม Workshopปลุกพลังแห่งการสื่อสารประสานเพื่อเป็น Sales Coordinatorมืออาชีพ

5.สไตล์คน4ประเภทที่จำเป็นต้องรู้ !!! ในการสื่อสารประสานงาน

6.การวิเคราะห์และเข้าใจสไตล์คนแต่ละประเภทเพื่อปรับการสื่อสารประสานงานให้ดีขึ้น

7.กิจกรรม Workshop :ฝึกวิเคราะห์สไตล์คน 4ประเภทที่เราต้องประสานงานด้วย

                                                  

Module 2บริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล....ด้วยการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

8.วิธีการสื่อสารการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่มีให้เกิดข้อผิดพลาด

-การประสานงานกับพนักงานขาย

-การประสานงานกับลูกค้า

-การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

-การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

9.ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดจากการสื่อสารในงาน Sales Coordinator

10.กิจกรรม Role Playการสื่อสารประสานงานให้ได้งาน...ดั่งที่หวัง

11.การบริหารงานให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการประสานงานขาย

-การรับ และคีย์ออเดอร์ (เมื่อมีการสั่งซื้อ)

-การเช็คสต็อคสินค้า

-การจัดเตรียมและดูแลงานเอกสารต่างๆ

12.การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

-แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า

-แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง

-แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร

13.กิจกรรม:การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน

14.Action Plan : Sales Co...เชิงรุก

15.สรุปและตอบคำถาม

 

 ประกาศนียบัตร:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ขาย,บริการ,การตลาด

วิทยากร


วิทยากร:อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีตBusiness Unit Managerฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Managerฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า30ปีสถานที่อบรม (VENUE)

The Connection (MRT ลาดพร้าว)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 - 20 มกราคม 2565 09.00-16.00น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183152

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 91 ครั้ง