หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

21 กันยายน 2565วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30: - ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

                   วางแผนและควบคุมการผลิต

                  - ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

                  - การลดความสูญเสียในการผลิต

                  - ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือJIT)

                  - ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

                  - การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

                  - หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

                  - แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

10.30-10.40: พัก 10 นาที

10.40-12.00: - ระบบการผลิตแบบผลัก (Push System)และแบบดึง (Pull System)

                  - ระบบคัมบัง (Kanban System)

                  - เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต เช่น การผลิตอย่างต่อเนื่อง,

                    มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work),ผังสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream

                     Mapping: VSM)

                  - การวัดค่าCycle timeการผลิตสินค้า

                  - การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยแผนการไหลของกระบวนการผลิต

12.00-13.00: พักเที่ยง

13.00-14.30: - การวิเคราะห์ค่าCycle timeการผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

                  -Process time & Cycle time & Manpower

                  -Takt time & Cycle time

                  - ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)

                  - การสร้างตารางแผนการผลิตหลักMPS (Master Production Schedule)

                  - การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

14.30-14.40: พัก 10 นาที

14.40-16.00: - การวางแผนความต้องการวัตถุดิบMRP (Material Resource Planning)

                  - การผลิตแบบต่อเนื่องด้วยProduction Board

                  - สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

                 - การใช้ระบบERPเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource

                    Planning: ERP)คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 359 ครั้ง