การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ

8 มิถุนายน 2565

การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆให้ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “คน” ซึ่งทีมงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค ทุกคนคือตัวแทนของบริษัท ถ้าพนักงานมีจิดสำนึกเรื่องการบริการ มีกิริยามารยาทที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ ลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น มีการแต่งกายเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทลูกค้าอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร
1 ความสำคัญของพนักงานจัดส่ง ... “พนักงานจัดส่ง คือ ตัวแทนขององค์กร”
2 ทัศนคติ – แนวคิด ในการบริการที่ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง
     การบริการเกี่ยวข้องกับพนักงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค อย่างไร ?
     บริการอย่างไรจึงเรียกว่า มี service mind
     การบริการคืออะไร ? …. บริการที่ดี นั้นอย่างไร ?
     วิเคราะห์ความต้องการ - ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้รับบริการ
     ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริการอย่างมืออาชีพ
3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกค้า กฎระเบียบของบริษัท และ การเตรียมความพร้อมของผู้ขนส่ง-จัดส่งสินค้า เอกสาร วางบิล รับเช็ค
4 พฤติกรรมการบริการ - การสื่อสาร – มารยาทที่ดี ส่งเสริมคุณภาพการบริการของพนักงานจัดส่ง วางบิล รับเช็ค
     *** จะใช้พฤติกรรมของคุณ “สร้าง” หรือ “ทำลาย” การติดต่อ / การบริการ ***
     การบริการเพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสลูกค้า
     การสื่อสารและคำพูดที่สร้างความประทับใจ “ให้ได้งานและได้ใจคน” ..... ก่อนเข้าพบ – ระหว่างการจัดส่ง วางบิล รับเช็ค – การตรวจสอบ ส่งมอบสินค้า - กล่าวอำลา
     การตอบคำถามและการให้รายละเอียดกับผู้รับบริการ (ลูกค้า)
     บุคลิกภาพ – มารยาท - กริยาท่าทาง อย่างไรสร้างความประทับใจในการจัดส่ง
     มนุษยสัมพันธ์ที่ดีส่งเสริมการบริการที่มีคุณภาพ
5 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 การประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหา ก่อนและระหว่างการจัดส่ง
7 ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางป้องกันป้ญหา
8 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเผชิญกับลูกค้า (ผู้รับบริการ) ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ลูกค้าอารมณ์เสีย , มีข้อผิดพลาด , สินค้าไม่ครบ , ส่งของไม่ทัน , เอกสารผิดพลาด , รับเช็คไม่ทัน


วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองาม หรือ อาจารย์ชาญณรงค์ ปันกองงาม
วิธีการ บรรยาย พูด-คิด-ถาม-คุย workshop วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่


 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 มิถุนายน 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1476 ครั้ง