ยืนยันอบรม การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

7 ธันวาคม 2565


1.      ความรู้เบื่องต้น หลักการ ความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของTPM

2.      8กิจกรรมหลักของการดำเนินการTPM (8เสาหลักของTPM)

3.      การวัดประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง (Maintenance Function)

4.      แนวทางการดำเนินงานของการทำระบบTPMและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

5.      การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness: OEE)

6.      สูตรการคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรผ่าน 3 ตัวแปรหลัก(Availability, Performance, Quality Yield)

7.      ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ 6 ประการของเครื่องจักร(Six Big Losses)

8.      การวัดค่าเวลาความสูญเสียของเครื่องจักร(Loss time Measurement Method)

9.      แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและลดความสูญเสียของเครื่องจักร

10.  เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำTPM (5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, TQM, QC 7 Tools, Poka Yoke, A3 )

11.  กรณีศึกษาการทำTPMที่ประสบความสำเร็จ(Case Study)


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 122 ครั้ง