หลักสูตรอบรม Fast Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2564

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการอบรมสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร ด้วยเนื้อหาคอร์สอบรมที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจ (Management) ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด รวมไปถึงการบริหารการผลิต ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ที่ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA
New for VUCA
หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารมือใหม่ยุค VUCA World โดยเฉพาะ
20 Courses 20 Instructor 20 วิชา
โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง
Certificate Program
รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร (รวม 60 ชั่วโมง)
1. การบริหารธุรกิจในยุค VUCA WORLD
2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน
4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่
6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ
7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
12. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ
13. Agile Management
14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ
16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน
17. การบัญชีเพื่อการจัดการ
18. การเงินเพื่อการจัดการ
19. การตลาดเชิงกลยุทธ์
20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล


เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

เริ่ม 15 พ.ค. – 17 ก.ค. 2564

พิเศษสุด ๆ !!!
ลดราคาจาก  40,000 บาท เหลือ 32,500 บาท
เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 12 เม.ย 2564


กรอกใบสมัครได้ที่ >> https://forms.gle/Sr58vYeFQVB3LL4U6


Contact Us

Facebook : fastminimba
Line : fastminimba
Tel : 061-440-8282
เว็บไซต์ : https://amec-ku.org/fast-mini-mba/
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม

วิทยากร

1.ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

2.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.คุณรัฐ ธนาดิเรก ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษ ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์

4.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.คุณไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ บริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด

6.คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี อดีตผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ ธนาคารกสิกรไทย

7.คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

8.คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร Vice President Corporate Culture & Internal Communication เซ็นทรัลกรุ๊ป

9.คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ Executive Assistant Falcon Logistics Solution Co.,Ltd

10.ดร.ศรัญญา เสนสุภา Chief Operating Officer ผู้ก่อตั้ง บจก.ดูเรียน คอร์ปอเรชัน

11.คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

12. คุณพชรพร พิจารณากุล Director of Marketing and Public Relations , Raffles American International School Bangkok

13. คุณกฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

14.คุณพรทิพย์ กองชุน Chief Operating Officer ผู้ก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด

15.ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ

16.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้ก่อตั้ง Leanxacademy.com

17.คุณมานพ สีเหลือง ผู้บริหาร เยลโล่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

18.ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20.คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น CEO & Co-Founder,Nerve Digital Agencyสถานที่อบรม (VENUE)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2564 09.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 061-440-8282

ค่าธรรมเนียม (FEE)

32500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2780 ครั้ง