หลักสูตรอบรม Competency

8 กันยายน 2564

Course Description :

หลักสูตรอบรม Competency เป็นหลักสูตรที่ให้องค์ความรู้ด้านระบบ Competency ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หรือ Competency Based ซึ่งระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือช่วย (Tools) ในการพัฒนาทรัพากรมนุษย์ โดยเป็นระบบที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้น จึงทำให้สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานได้อย่างชัดเจนทั้งระบบคน ระบบงาน แบบทั่งถึงทั้งองค์กรแบบ 360 องศา จึงทำให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้อย่างประสบผลจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยทางการบริหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับบุคลากร

Course Outline :
 • Competency คือ ?
 • กรอบแนวคิดของ Competency
 • ความหมายของสมรรถนะ Competency
 • ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • องค์ประกอบของระบบสมรรถนะ Competency
 • ประเภทของสมรรถนะ Competency
 • ระดับของ Competency
 • ประโยชน์ของระบบสมรรถนะ
 • คุณลักษณะพื้นฐานที่ต้องการ
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Model)
 • สมรรถนะในการทำงาน
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ
 • บทบาทของผู้บริหารในการนำระบบสมรรถนะมาใช้
 • การกำหนด Competency แบบต่างๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับ Competency Dictionary
 • การนำ Competency ไปใช้งานจริงได้อย่างไร
 • การใช้แบบฟอร์มประเภทต่างๆ ในระบบ Competency
 • การประเมินสมรรถนะ Competency

วันที่อบรม :
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน : Admin FIT Pro
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : Tel.(086) 981-1584
LINE : fitprodb และ/หรือ 0869811584

การฝึกอบรมสิ่งที่จะได้รับ ฟรี !
- ใบ Certificate (วุฒิบัตร) ผ่านการฝึกอบรม [*เมื่ออบรมครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร]
- Hand-Out (เอกสารประกอบการอบรมเข้าเล่ม)
- มาตรฐานอบรม 2 เบรค (เช้า-บ่าย) และ อาหารกลางวันตามมาตรฐานโรงแรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

HR, HRM, HRD และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์การ, เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, ผู้สนใจทั่วไป, Supervisor, Manager, Director

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT PRO
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรจากเว็บ วิทยากร.net ที่ : http://www.วิทยากร.net/index.php/competency-01
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS & MRT ในกรุงเทพมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กันยายน 2564 09.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เบอร์ติดต่อ : (086) 981-1584

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4164 ครั้ง