อบรมหลักสูตร “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)"

07 - 09 กันยายน 2564

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Digital Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"  โดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม4.0 (Industry4.0) ดังนั้น การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง


    ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม(SMEs) จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่ง SMEsสมัยใหม่หลายแห่ง ได้นำเอาเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ เข้ามาใช้ในภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม SolidWorks เนื่องด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ช่วยให้การออกแบบทางด้านวิศวกรรมทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสามารถช่วยลดเวลาในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ จึงเป็นที่ยอมรับและมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ประกอบการ SMEsนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร"การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาดำเนินธุรกิจจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจ  ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

Course Outline:

หัวข้อและเนื้อหาหลักสูตร

1. การทำงานชั้นพื้นฐานและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม Solidworks

2. การร่างเส้นเชิงเรขาคณิต (Sketech)

3. การเริ่มต้นในการสร้างรูปเรขาคณิต

4.พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน

5. พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน (การสร้างแบบสั่งผลิต)

6. การออกแบบงานหล่อขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป (เทคนิคการทำสมมาตร/ทำผิวเอียง)

7. การสร้างชุดสำเนา

8. การสร้างชิ้นงานชุดมือหมุนบังคับเลี้ยว (Hand Wheel)

9. การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Error

10. การสร้างชุดชิ้นงานประกอบ (Assembly)


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1. เป็นสมาชิก i.industry สมัครที่ www.i.industry.go.th 2. เป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากร SMEs ภาคการผลิต จดทะเบียนนิติบุคคล (มีเลขนิติบุคคล 13 หลัก) 3. มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการอ่านแบบงานอุตสาหกรรม

วิทยากร

นายวสันต์ จันทร์หยวก  Senior Instructor บริษัท อีดีทีไอ จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผ่านระบบออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

07 - 09 กันยายน 2564 08.30 – 16.00 น.

จัดโดย

กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์ติดต่อ : 02-430-6871 กด 4, 0659857319

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 320 ครั้ง