เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 24

24 มกราคม 2565


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรFinance for Non-Financeสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน  24 ม.ค.65

 

ราคาโปรโมรชั่น2,500 บาท บรรยาย09.00-16.00

จ่ายชำระ3ท่าน เข้าอบรมได้4ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล

         ในโลกยุตที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา  ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร ซึ่งพนักงานหรือระดับบริหารต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
 2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน
 3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

หลักสูตรฝึกอบรม

วันแรก

 1. ปรับMind Setเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 2. ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน

Work shop & Coachingให้เข้าใจความสำคัญของการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

 1. พื้นฐานรายการหลักๆในงบดุล (งบฐานะการเงิน)

Work shop & Coachingให้เข้าใจรายการที่สำคัญของงบดุลและการนำไปใช้งาน

 1. พื้นฐานรายการหลักในงบกำไรขาดทุน

Work shop & Coachingให้เข้าใจรายการที่สำคัญของงบกำไรขาดทุน

 1. พื้นฐานรายการในงบการเปลี่ยนแปลงการะแสเงินสด

Work shop & Coachingให้เข้าใจกิจกรรมจากการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน และมองความสัมพันธ์ ไปสู่การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี

 1. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

Work shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจของกลุ่มอัตราส่วนทางการเงิน4กลุ่ม เพื่อให้สามารถนำความรุ้ความเข้าใจเพื่อไปสู่การเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย

 1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร

Work shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายผันแปร ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์กำไรส่วนเกิน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย

Work shop & Coachingเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของจุดคุ้มทุน  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย

ระยะเวลาการอบรม1วัน

แนวทางการอบรม   บรรยาย อธิบายตัวอย่างประกอบ และให้ทำworkshopเพื่อให้ทำการวิเคราะห์

                                งบการเงินเป็น

ผู้เข้าอบรม              พนักงานและผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชี

                                การเงิน

วิทยากร                  อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มกราคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 85 ครั้ง