เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 7 ก.ค.65 (09.00-16.

7 กรกฎาคม 2565


เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยนGHP/HACCP Revision 5 อบรม 7 ก.ค.65 (09.00-16.00)

 

จัดอบรม ผ่านระบบOnline Zoom Meeting

ราคา2,500 บาท/ท่าน09.00-16.00

 

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

     หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบGHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐานGHPs 5

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

ข้อ สถานประกอบการ - การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

     ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐานHACCP V.5

การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่1 ของระบบHACCP

Work shop:การวิเคราะห์หาจุดCCP ตามหลักการที่2 ของระบบHACCP

การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่3

การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่6

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

 

 

ราคา2,500 บาท09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 กรกฎาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 118 ครั้ง