เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 29 ม.ค.64

29 มกราคม 2564


เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)29 ม.ค.64

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

 

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

          ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงาน

หัวข้ออบรม

  สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร

  วินิจฉัย เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อดูความสอดคล้องว่าเป็นไปในทิศทางใด

  สรุปผลวินิจฉัย และทำฉันทามติ ร่วมกัน

  ความหมายและหลักการบริหารความเสี่ยง

  ความเสี่ยงระดับองค์กร

  ความเสี่ยงระดับธุรกิจ

  ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

  พักเบรก

  ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

  ประโยชน์ทางตรง

  ประโยชน์ทางอ้อม

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง

  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

  การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  พักกลางวัน

  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

  การติดตามผล (Monitoring)

  เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 SWOTสภาพปัจจุบัน และอนาคต

  พักเบรก

  ความสามารถของการระบุความเสี่ยงจากงานที่ทำ

  ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

  เทคนิคการบริหารความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

  การหลีกเลี่ยง (Avoid)

  การร่วมจัดการ (Share)

 การลด (Reduce)

  การยอมรับ (Accept)

  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

 Workshopกิจกรรมกลุ่ม การจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และทำรายงาน

ถาม-ตอบ

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ไฟล์PPTการสอนรูปเเบบฟอร์ม

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Adminมายด์

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 487 ครั้ง