การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ

7 ตุลาคม 2565

ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั้นสามารถหาได้จากการอ่าน แต่การลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งคนที่ทำงาน HR.อาจยังสับสนหรือขาดความแน่ใจ ในการปฏิบัติงาน ให้ได้สำเร็จ ดังนั้น การได้ Share ประสบการณ์ในงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ HR.่ทุกคน

เนื้อหาหลักสูตร

Manpower Planning
การวางแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร
การวิเคราะห์อัตรากำลัง
การกำหนดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล
Role Profile
การจัดทำ Role Profile
Competency
การนำ Role Profile ไปใช้ประโยชน์
Recruitment & Selection
แนวทางการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆ
การคัดเลือกบุคลากร
การกำหนดอัตราการจ้างงาน
การวางแผนและการประเมินผลพนักงานทดลองงาน
Performance Management
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การตัดเกรดการประเมินผล
 การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน
Compensation & Benefits
 การบริหารเงินเดือนพื้นฐาน
 แนวทางในการนำเสนอโบนัสและเงินปรับ
 การบริหารด้านสวัสดิการเพื่อประโยชน์สูงสุด
HR.Development
 การเขียนเสนออนุมัติการอบรมพื้นฐาน
 การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานขององค์กร
Employee Relations
 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรในเชิงบวก


ค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,800 บาท ( บวก VAT 7% = 4,066 บาท )
ราคาสมาชิก 3,300 บาท (บวก VAT 7% = 3,531 บาท )


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4735

คลิกเพื่อสำรองที่https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่าย HR

วิทยากร

อาจารย์วัลภา วงศาโรจน์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2652 ครั้ง