ยืนยันการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D

2 ธันวาคม 2565


  Module 1: Discovery

  • ปัญหาคืออะไร และ อะไรคือปัญหาขององค์กรในปัจจุบัน
  • การจัดหมวดหมู่ของปัญหาตามกฎ 20/80 ของพาเรโต้
  • อธิบายปัญหาอย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจปัญหาจากประสบการณ์จริง
  • แนวความคิดการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
  • ประเภทปัญหาและแนวทางวิเคราะห์
  • หลักการ 5 Whyที่มาและความจำเป็น

 Module 2: Dream

·         นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดลำดับผลกระทบที่ได้รับ เพื่อหาทางออกของปัญหาหรือกำหนดเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ปัญหานี้หายไปในอนาคต ด้วยกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking)ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อนวิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง

·         กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

·         เครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น พาเรโต, แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis

·         กระบวนการแก้ปัญหา8D

Module 3: Design

·         การเขียนสาเหตุและรากเหง้าของปัญหา...ใช้อะไรดี

·         การแก้ไขปัญหาอย่างขุดรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกต่อไป...ทำอย่างไร

·         การป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบ...ทำอย่างไร

·         การวัดผลลัพธ์การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ...วัดอย่างไร

·         การประยุกต์ทำบทเรียนแห่งการเรียนรู้จากปัญหาให้เป็นปัญหาขององค์กร...ทำง่ายๆได้อย่างไร

·         จัดตั้งทีมงาน

·         ทำการศึกษาสภาพปัญหา

·         ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

·         ทำการระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า พร้อมระบุจุดหลบหนี

·         ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับสาเหตุรากเหง้าและจุดหลบหนี

·         ทำการประยุกต์และทดสอบผลของมาตรการแก้ไขปัญหา

·         ทำการป้องกันการเกิดซ้ำ

·         การให้การยอมรับต่อทีมงานและรายบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

Module 4: Destiny

·         ร่วมมือกันลงมือทำในการแก้ปัญหา

·         ปัญหาที่กำลังจะแก้ ใคร ส่วนงานไหนเข้าใจและรู้ลึกที่สุด

·         กำหนดคนแก้ไข หรือส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการแก้ปัญหาแบบเน้นการมีส่วนร่วม


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 185 ครั้ง