รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม เรียนออนไลน์ หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบส

16 กันยายน 2564


รูปเเบบเข้มข้น1 วันเต็ม เรียนออนไลน์ หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ16 ก.ย.64 อ.มนตรี

 

ราคาโปรโมรชั่น2,000 บาท บรรยาย09.00-16.00

โปรสมัครจ่ายพร้อมกัน4 ท่านท่านละ1,800 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์ ระบบzoom

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

 

 

หลักการและเหตุผล

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,นักธุรกิจ, ผู้ผลิต,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ,นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบLogistics & Supply Chainมาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

         เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

ส่วนที่1.

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

    - ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

    - วิธีการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

2. ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020)ตามเกณฑ์ของสภา

     หอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

3.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

     -เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

     -เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

     - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

ส่วนที่2.

การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

-หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560

-ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

-อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

e-Import :การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code)พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากรGatt Valuationในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 -การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

- การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

- การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

e-Export:พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา29)

การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เขตปลอดอากร (Free Zone)เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

     การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

     LETTER OF CREDIT (L/C)ชำระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต

     BILLS FOR COLLECTION (D/P & D/A)ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

     CONSIGNMENT การฝากขาย

     OPEN ACCOUNT (O/A)ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ

     CASH ADVANCED PAYMENTการชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด

     การวิเคราะห์LETTER OF CREDITโดยละเอียด

      เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ

      การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของUCP 600 เป็นตัวพิจารณา

      การขอแก้ไขL/C (AMENDMENT)ที่ถูกต้อง

     การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง

     การNEGOTIATEตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร

    การทำINSURANCEในการส่งออก

    วิธีการโอนL/Cให้กับผู้อื่น

    การโอนจำนวนเงินทั้งหมดในL/C

   การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)

  การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย

  เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยFORWORD CONTRACT, SPOT CONTRACT,ฯลฯ

  แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

  แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่า ปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoomทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าอนอบรม2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: [email protected]

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กันยายน 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 298 ครั้ง