การจัดทำมาตรฐาน 5ส. เพื่อความปลอดภัย และคุณภาพในการทำงาน ( 1 วัน)

27 พฤษภาคม 2565


เนื้อหาของหลักสูตร

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม5ส.

2. 5ส. คืออะไร ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5ส.

3. ความแตกต่างและความเหมือนของการทำกิจกรรม5ส. ในโรงงานและสำนักงาน

4. วิธีทำและขั้นตอนการทำกิจกรรม5ส.

5.  บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ5ส.

-     ทัศนคติต่อกลุ่ม

-     การแก้ไขปัญหา

7.  ขั้นตอนในการทำกิจกรรม5ส.

-     การสร้างนโยบายและเป้าหมาย

-     ฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้รับทราบ และปฏิบัติ

-   ระยะเวลาการทำกิจกรรม 5ส.ที่เหมาะสม

-     การแบ่งพื้นที่และงานความรับผิดชอบ

-     หลักการและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน5ส.

8. การนำกิจกรรม5ส. ไปดำเนินการปฏิบัติจริงในองค์กรและการประเมินผลความสำเร็จเป็น ระยะ ๆ

9. เทคนิคการทำกิจกรรม 5ส. ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน

10. หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และการนำไปใช้ร่วมกับกิจกรรม 5ส.

11. กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม  5ส.


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤษภาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 358 ครั้ง