หลักสูตรฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

21 - 22 ตุลาคม 2565

การวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้ (People & Learning Development)อย่างเป็นระบบของฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร ถือเป็นอีก 1 วิธีในการสร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดและมีการเรียนรู้ พัฒนาตรงตามตำแหน่ง และการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)แต่ถ้าหากการวางระบบโดยการใช้กำหนดเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกรอบกว้างๆ หรือขาดการเริ่มต้นของระบบที่ถูกต้อง เช่น องค์กรมีเพียงการกำหนดแผนฝึกอบรม (Training Plan)เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งกำหนดมาจากผลสำรวจของความต้องการในแต่ละแผนก หรือมีการวางระบบสมรรถนะ (Competency) ที่ไม่ได้เริ่มต้นจากวิเคราะห์และวางระบบจากตำแหน่งงาน (Job Position) /กลุ่มงาน (Job Family)หรือมีการกำหนดเป็นเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map)เอาไว้ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในเครื่องมือต่างๆ จึงขาดประสิทธิภาพไป

ดังนั้น การเรียนรู้การเริ่มต้นระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้นั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะทำให้สามารถตั้งต้นระบบได้อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ดำเนินการในทุกๆ สามารถสร้างศักยภาพให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามตำแหน่งงาน, อายุ, กลุ่มสายอาชีพ และยิ่งไปกว่านั้น องค์กรยังสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ "Talent" ไว้สำหรับทดแทนตำแหน่งที่กำลังจะขาดหายไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
1.ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการและสามารถวางพื้นฐานของระบบการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง
2.ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการวางระบบสืบทอดตำแหน่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ, วิธีการสร้างระบบ, เชื่อมโยงระบบเข้ากับเครื่องมืออื่นๆ ได้ (Step to Step)
4.ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถบูรณาการ เครื่องมือต่างๆ เชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์กัน และสามารถนำเทคนิคต่าง ไปใช้ในการปรับระบบใหม่ ให้เข้ากับระบบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร จำนวน 2 วัน

- ความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎีของหลักการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้

- ประโยชน์และความสำคัญของระบบการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้

- การพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ 3 ระดับ

o ระดับบุคคล o ระดับโครงสร้างองค์กร o ระดับสายอาชีพ

- เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้มีอะไรบ้าง ? เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร ?

- เทคนิคการเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้สมัยใหม่

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

- การกำหนดหลักการ, กำหนดขอบเขตในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้, การสร้างขั้นตอนการทำงานของระบบ, การประเมินผลของระบบ และการจัดเก็บข้อมูล -Workshop1 :ฝึกออกแบบและสร้าง แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP)และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)จากข้อมูลจริงขององค์กร

-Workshop2 :ฝึกการเชื่อมโยงระบบในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้เข้าด้วยกันกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Training Plan, Training Road Map, Competency, KPI, MBO เป็นต้น 

Group Discussion :เทคนิคการขึ้นระบบใหม่ ในฐานข้อมูลหรือระบบเดิมขององค์กร


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์[email protected] หรือโทร. 0944565756 www.ldthai.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารฝ่าย HR, HRD, ผู้ที่ต้องการสร้างแผนการพัฒนารายบุคคลและแผนสืบทอดตำแหน่งงาน, CEO, MD, GM

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ MRT หรือ BTS

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 - 22 ตุลาคม 2565 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

12000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 496 ครั้ง