หัวหน้างานมืออาชีพ (The Professional Supervisor)

4 ตุลาคม 2565

หลายองค์กรต้องแต่งตั้งหัวหน้างานด้วยเพราะ "มีทักษะด้านการปฏิบัติงาน(FunctionalSkills)"ที่ดีเลิศ รวมถึงมีความอาวุโสและอายุการทำงานที่เหมาะสมในองค์กร แต่ในอีกมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (ManagementCompetency)อาจจะยังขาดความพร้อม หรือในบางองค์กรไม่ได้พัฒนาตามลำดับขั้นของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจจะทำให้ "เก่งงาน" แต่ด้อย "การจัดการ" และยิ่งหากหัวหน้าไม่เข้าใจบทบาทในการทำงานหรือการจัดการในระดับของการเป็นหัวหน้าแล้ว จะทำให้องค์กร/แผนก/ฝ่ายนั้น เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานของหัวหน้างานได้

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจหลักการคิด, การบริหารจัดการและเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงจำเป็นเรียนรู้ในมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ(ManagementCompetency)เพื่อให้การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และยังลดปัญหาความขัดแย้ง ความสูญเสียของทีมงาน องค์กร อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการคิด, บทบาท, การจัดการและการปฏิบัติงานแบบหัวหน้างานมืออาชีพ

2. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ

3.เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ที่มีความเก่งทั้งด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ


หัวข้อการอบรมสัมมนา

Session 1 :บทบาทและความรับผิดชอบ(Roleand Responsibility)

ความเข้าใจในบทบาทการเป็นหัวหน้างานในระดับต่างๆ
ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีหัวหน้างานมืออาชีพ
หลักการคิดและพฤติกรรมของหัวหน้างานมืออาชีพ (ยุคดั่งเดิมvs ยุคใหม่)
ภาวะผู้นำ (Leadership) สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
การจัดการคน (People Management)สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

Session 2 :การคิดและวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Thinking and Planning)

ความสัมพันธ์และความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ เช่นนโยบาย (Procedure),ขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction)เป็นต้น  
การจัดการองค์กร,คนและการสร้างผังการปฏิบัติงาน
วามเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร เช่นMission/Vision, BSC, KPIs, MBO, Target Goalเป็นต้น
แผนการ(Planning), แผนการปฏิบัติ (Action Plan)และรายงานความคืบหน้า

Session3 :ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)

การสื่อสาร, การสั่งการ, การมอบหมายงาน, การติดตามผลงาน
การสร้างทีม, การสร้างแรงจูงใจ, การทำงานเชิงรุก, การจัดการความขัดแย้ง
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การมุ่งเน้นในเป้าหมาย และการปรับปรุงและพัฒนาทีมงาน

Session 4 :การโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching & Mentoring)

บทบาทของการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง
การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็งของทีมงาน
การสร้างวัฒนธรรมและการทำงานในรูปแบบCoaching


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์ [email protected] หรือโทร. 0944565756

www.ldthai.com 

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ตุลาคม 2565 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1345 ครั้ง