การบริหารความเสี่ยง : Risk Management

28 ตุลาคม 2565

ในการบริหารองค์กรนั้น การจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ เนืองจากภาวะแวดล้อมในการบริหารองค์กร จะมี สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือการลดเหตุและปัจจัยของโอกาสที่องค์กรอาจได้รับความเสียหาย จากความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆได้ ด้วยการการเตรียมความพร้อม และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างมีระบบ

การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ โดยตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายใต้ความต้องการการบรรลุเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการจัดการองค์กร ซึ่งเราจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีความชัดเจน และนำมาปรับใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด


วัตถุประสงค์
 1 เพื่อให้ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง เพื่อสร้าง วัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร
 2 เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
 3 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดมูลเหตุ หรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้


หัวข้อการอบรม
 ความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยง คือ อะไร
 ความสำคัญและประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง
 ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
 ปัจจัยในการพิจารณา เพื่อกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง
 กลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  กำหนดเป้าหมายบริหารความเสี่ยง
  ระบุความเสี่ยง
  ประเมินความเสี่ยง
  กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
  กิจกรรมที่ใช้บริหารความเสี่ยง
  ข้อมูล การสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง
  ติดตามและเฝ้าระวัง ความเสี่ยง


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36731   

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้ปฏิบัติการ

วิทยากร

วัลภา วงศาาโรจน์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1458 ครั้ง