บริการเหนือความคาดหมาย Service Beyond Expectation

27 พฤศจิกายน 2562


หลักการและเหตุผล

               ในยุคที่การแข่งขันเช่นปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านการตลาด ด้านราคา ด้านคุณภาพสินค้า อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว  การบริการถือเป็นส่วนงานที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง  เพราะการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทางตรงก็คือลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการขององค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และยอดขายให้แก่องค์ได้อีก ส่วนทางอ้อมก็คือ  ลูกค้าจะนำความประทับใจเหล่านั้นไปบอกต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง รวมไปถึงโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจายการรับรู้ของผู้คนให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับ

ความไม่ประทับใจหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ เกิดได้จากหลายสาเหตุ  ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานไม่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการบริการจนลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเฉยชาและไม่ใส่ใจ

หลักสูตรนี้ จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน  เติม "ใจบริการ" ในการทำงาน  เพื่อให้การทำงานทุก ๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

               

วัตถุประสงค์

 

1.                                                                                                            เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม

2.                                                                                                           เพื่อเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

3.                                                                                                           เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท

4.                                                                                                           เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการสัมมนา

 

1.             First Impression "แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ"

2.             ปลูกจิตสำนึก และเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

3.             รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่าง ๆ

4.             เทคนิคการตั้งคำถาม "คำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ใช่"

5.             ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

6.             เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน(Complaint)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.             การบริการเหนือความคาดหวัง

8.             การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์สำหรับงารบริการ

9.             พฤติกรรมที่ไม่ควรสำหรับงานบริการ

10.     สรุปการเรียนรู้ Q &A

 

รูปแบบการแนวทางกาเรียนรู้

    เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ได้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

 

Workshop            ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง


วิทยากร


อาจารย์ธนกฤต ภูษิตาอภิวัฒน์สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤศจิกายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 317 ครั้ง