การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

16 ธันวาคม 2565


Module 1: Overview

       ทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง

       กรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจกับสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง

Module 2: Change Management Processes

       ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง

       วิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง

       กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

       แหล่งที่มาของความล้มเหลว และข้อควรระวังของการเปลี่ยนแปลง

Module 3: Change Agent Roles and Responsibilities

       บทบาท และหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

       ทักษะและความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลง

Module 4: Managing Change and Conflict Management

       วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)และการเกิดความขัดแย้ง

       เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management)

       กรณีศึกษา และ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 197 ครั้ง