การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance

27 พฤศจิกายน 2562


หลักการและเหตุผล

               ในยุคที่ต้องมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคมีมีความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ยุคที่ข่าวสารนั้นรวดเร็วมาก ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัว โดยเน้นไปที่บทบาทของผู้นำ โดยผู้นำนั้นต้องมีหน้าที่ในการสอนงานหรือที่เรียกกันว่าCoachingการCoachingนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ ถ้าCoaching for Performanceโดยเน้นให้หัวหน้างานเป็นผู้Coachลูกน้องของตนเพื่อให้เกิดทักษะที่ดีในการพัฒนาการทำงาน โดยงานนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ (Competency) ประเด็นหลักที่นำมา Coachก็เป็นในเรื่องของการฝึกสอนงาน การตัดสินใจ การบริหารจัดการเกี่ยวกับ 4 M (Man / Machine / Method /Materials)โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่บริหารคน จะต้องบริหารอย่างไรให้คนทำงาน หรือสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

               หลักสูตร การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ เน้นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสอนงาน โดยอยู่ภายใต้ของการบริหาร 4 M (Man / Machine / Method /Materials)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

1.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการฝึกสอนงาน

2.           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำเทคนิคต่างไปฝึกสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยต้องมีความสอดคล้องกับการบริหาร 4 Mและให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

             หัวหน้างาน ผู้จัดการ

 

 

เนื้อหาการบรรยาย

1.           กรอบแนวคิดในการฝึกสอนงาน

2.           บทบาทหน้าที่ของการฝึกสอนงาน (Coaching)

3.           การเรียนรู้ประเภทของคนด้วยD-I-S-C Model

4.           ทำไมจะต้องมีการฝึกสอนงาน?

5.           ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)

6.           การสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความศรัทธาของผู้ฝึกสอน

7.           ทักษะการฟัง (Deep Listening skill for Coach)

8.           ทักษะการสร้างคำถาม (Questioning skill for coach)

9.           การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลัก Ho-Ren-So

10.         ประเภทของการฝึกสอนงาน

a.           OJT ( On the Job Training)

b.           One-On-One Coaching

c.            Group Coaching

11.         .การCoachingด้วยGROW Model

a.           Goal Setting ( SMRAT Goal)

b.           Realityการวินิจฉัยสภาพปัจจุบัน

c.            Optionการหาทางเลือกเพื่อการพัฒนาการฝึกสอนงาน

d.           Willการทำแผนงานสู่การนำไปปฏิบัติ (Implement)

12.         การติดตามประเมินผลของการฝึกสอนงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

              การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning )ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

             การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshopถาม-ตอบ

 

 


วิทยากร


วิทยากร    อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤศจิกายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 282 ครั้ง