การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills

26 พฤศจิกายน 2562


หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพทางการพูด ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลกับการปฏิบัติงานในทุกส่วน และกับทุกคน เพราะการพูดเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้เป็นประจำวัน  คนเราดูดีมีเสน่ห์และประสบผลสำเร็จก็มาจากทางการพูด การฟัง การถ่ายทอด บุคลิกภาพของผู้พูด

การพูดจึงมีความสำคัญและมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันและการประกอบกิจการงาน ที่มีระดับตั้งแต่ พูดได้ พูดเป็น พูดดี การพูดจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันละเอียดอ่อน   ที่จะทำให้ผู้ฟังยอมรับ  ศักยภาพทางด้านการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำพูดมีอยู่แล้วในทุกคน แต่จะให้เป็นรูปธรรมออกมาได้ก็ต้องมีโอกาสและได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เช่น การพัฒนาการคิด การฟัง การพูด ตลอดจนบุคลิกภาพที่จะต้องแสดงออกเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผลสำเร็จของงาน โดยเฉพาะงานบริการลูกค้าและงานนำเสนอในวาระต่าง ๆ เช่น การประชุม การสื่อสารกับลูกค้า การเจรจาต่อรอง ที่จะต้องใช้คำพูดและบุคลิกภาพในการทำงานที่แสดงออกมา จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกฝนด้วยหลักการและวิธีการพูดโดยไม่ประหม่า ลดความตื่นเต้นเพื่อทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อให้เข้าใจหลักการพูด คุณสมบัติของผู้พูด ลักษณะของการพูดที่ดี

2.             เพื่อให้มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดต่อหน้าชุมชน

3.             เพื่อให้เรียนรู้และฝึกฝนหลักการ วิธีการ กลวิธี และทฤษฎีต่างๆ ของการพูดอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

4.             เพื่อให้สามารถรู้จักการสื่อสารด้วยคำพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

5.             เพื่อพัฒนาความคิดในการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ

6.             เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้พูดตามหลักการ 4R

หัวข้อการอบรม

1.              เรียนรู้ความสำคัญ ระดับการพูดของมนุษย์ในการสื่อสาร

2.             เรียนรู้หลักการพูด คุณสมบัติของผู้พูด ลักษณะของการพูดที่ดี

 

3.             เรียนรู้วิธีการปรับปรุงความสามารถในการพูดและการสื่อสารตามหลัก 4R Modelการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Receive, Reactive of feeling, Restatement, Review)

4.             เรียนรู้บุคลิกลักษณะของผู้ฟังเพื่อเข้าใจผู้ฟัง และปรับวิธีการพูดหรือนำเสนอให้สำเร็จ (DISC)

5.             เรียนรู้หลักการพูดในโอกาสและพิธีการต่าง ๆ

6.             เรียนรู้การพูดเชิงธุรกิจ

§ ขั้นตอนพื้นฐานของการพูดเชิงธุรกิจ

§ การเจรจาต่อรอง

§ การพูดในที่ประชุมและให้ความคิดเห็น

§ การรับมือกับคนที่พูดด้วยยาก

§ การรับมือกับคำถาม

7.             เรียนรู้การลดความตื่นเต้นในการพูด

8.             เรียนรู้บุคลิกภาพของผู้พูดที่เหมาะสม

9.             สรุป - ถาม ตอบ

 

รูปแบบการสัมมนา

1.             การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                                             40%

2.             ฝึกปฏิบัติในการพูดรายบุคคลและกลุ่ม                                                                                          50%

3.             คลิป                                                                                                                                                      10 %

4.             ประเมินรายบุคคลเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาอบรม

จำนวน1 วัน ต่อ1รุ่น ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.

 


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์ธนกฤต ภูษิตาอภิวัฒน์สถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 พฤศจิกายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 484 ครั้ง