การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)

26 กรกฎาคม 2565


หลักการและเหตุผล

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบHORENSO

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบความจำเป็นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO

            2. เพื่อทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

 

 

 

หัวข้อการอบรม

 1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 2. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 4. 3 เสาหลักHORENSO
  • Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 5. หัวใจสำคัญของHORENSO
  • ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว  ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
 6. การเชื่อมโยงHORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

             พนักงานฝ่ายธุรการ หรือพนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร

วิธีการอบรม

บรรยาย / อภิปราย           40 %

 Workshop กรณีศึกษา การนำเสนอ           60 %


วิทยากร


วิทยากร   อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรีสถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กรกฎาคม 2565 9.00-16.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 46 ครั้ง