ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Wastev

27 พฤศจิกายน 2562


หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีความท้าทายเนื่องจากมีการแข่งขันสูง ลูกค้ามีความคาดหวังสูง แต่องค์กรยังขาดแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ องค์กรต้องหาวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นในยอดขายที่เพิ่มขึ้นและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้องค์กรต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจที่ดี และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงาน ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ลดเวลาทำงาน และลดต้นทุน ดังนั้นพนักงานต้องยกระดับทักษะด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม "ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ7 Waste"

 

วัตถุประสงค์

·       เพิ่มความรู้ ความเสามารถในการระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการทำงานอย่างถูกต้อง

·       พัฒนาทักษความสามารถในการเลือกระบุใช้เทคนิคการลดความสูญเสียที่จะเกิดได้เหมาะสม

·       สร้างทัศนคติที่ดีมีจิตสำนึกในการเพิ่มคุณภาพ และลดความสูญเสีย

·       ฝึกฝนการวิเคราะห์เชิงตรรกะหาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสีย

·       สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยที่มีส่วนในการลดความสูญเสียในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

·       พนักงานโรงงาน

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม :

·       ทำไม พนักงานต้องลดความสูญเสีย?

·       เป้าหมายอยู่ที่ไหน?ใคร? ต้องการอะไร?ผลกระทบของความสูญเสียคืออะไร?

·       การค้นหาสาเหตุของปัญหา

o  5-Whys: วิธีการใช้ทฤษฎี5 Whys เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

·       ปัญหาความสูญเสียในการทำงานที่เกิดจากสาเหตุ7ประการ

1.             การผลิตมากเกินไป(Overproduction)

2.             การจัดเก็บสินค้าคงคลัง(Inventory)

3.             ของเสีย/ผลงานเสีย (Defect)

4.             กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ(Processing)

5.             การรอคอยงาน/ ว่างงานระหว่างผลิต(Delay)

6.             การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น(Motion)

7.             การขนส่ง(Transportation)

·       วิธีการลดความสูญเสียทำอย่างไร?

o  เทคนิค การใช้วงจร PDCA เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสีย7ประการ

o  เทคนิค ผลิตในปริมาณที่ต้องการแบบทันเวลาพอดี(JIT = Just In Time)

o  เทคนิค การพัฒนาทีมให้มีมาตรฐานและทักษะหลายอย่าง

o  เทคนิค กำจัดปัญหาจุดคอขวด  (Bottle Neck)ของการทำงาน

o  เทคนิค การจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ FIFO

o  เทคนิค สร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

o  เทคนิค 5ส เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดความสูญเสีย

o  เทคนิค ลดความสูญเสียด้วยPOKA YOKE

o  เทคนิค การวิเคราะห์Operation Process Chart

o  เทคนิค การตั้งคำถาม 5W 1H และหลักการECRS

o  เทคนิค ตั้งค่าเวลาเครื่องจักรให้น้อยที่สุดและดูแลเครื่องให้พร้อมใช้งาน

o  เทคนิค ศึกษาการเคลื่อนไหวและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ

o  เทคนิค วางผังเครื่องจักร ลดความซ้ำซ้อน และใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม

·       ผลลัพธ์ของการลดความสูญเสีย

ระยะเวลา และรูปแบบ

·       ระยะเวลา1วัน(6 ชั่วโมง)

·       บรรยาย และ กิจกรรม ระดมความคิด กรณีศึกษากรณีศึกษา บทบาทสมมติ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

·       ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการทำงานอย่างถูกต้อง

·       ผู้เข้าอบรมมีทักษะสามารถเลือกระบุเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในการลดความสูญเสีย

·       ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติดี จิตสำนึกที่ดีในการเพิ่มคุณภาพ และลดความสูญเสีย

·       ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสีย

·       ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยที่มีส่วนในการลดความสูญเสียในการทำงาน


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์จันทรา  ประสงค์ศิลปกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤศจิกายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 331 ครั้ง