การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) อ.พิทักษ์ บุญชม

9 ธันวาคม 2565

หัวข้ออบรม 09.00-16.00

 หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์

-. ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

-. ข้อกำหนด Carbon Footprint for Product : CFP

-. ข้อกำหนด Carbon Footprint for Organization : CFO

-. ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001 บรรยาย / ทฤษฎี ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น สื่อสาร 2 ทาง ·

หลักการและข้อกำหนดในการควบคุมสารปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / · ข้อกำหนด 76/769/EC ·

สูตรและหลักในการคำนวณปริมาณสารเคมีกลุ่มเสี่ยงสูง

SVHC ในผลิตภัณฑ์ · สูตรและหลักในการคำนวณปริมาณสารเคมีกลุ่ม Wild card / Joker (Misc., not to declare) ในผลิตภัณฑ์ บรรยาย /

ทฤษฎี ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น สื่อสาร 2 ทาง

12.00 น. – 16.00 น. ·

หลักการและข้อกำหนดในการควบคุมสารปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (ต่อ) IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc.

ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ·

ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOC เพื่อยื่นขออนุมัติ ·

การดำเนินการวางระบบ QMS การควบคุมสารปนเปื้อนในองค์กร ·

การดำเนินการควบคุม SOC กับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ·

การจัดทำ Flow chart

การจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่อง SOC ·

การทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOC ระหว่างลูกค้า และ Suppliers ·

บทบาทหน้าที่ การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน ·

การดำเนินการควบคุมตรวจและทดสอบ SOC

ภายในและภายนอกองค์กร ·

การควบคุมผู้ส่งมอบ

วิธีการดำเนินการ กรณีที่ผู้ขายไม่ให้เข้าไปตรวจประเมิน ·

การดำเนินการ Audit Suppliers ด้าน SOC ·

การจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ ·

ข้อกำหนด 3 R (Reuse / Recycle / Recovery )พพเกาาส่


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนใจ

วิทยากร

อาจารย์ พิทักษ์ บุญชม
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26 ติด BTS พร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Tess training
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 169 ครั้ง