บริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ

4 ตุลาคม 2565

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด ผู้นำ ผู้ตาม และการเป็นหัวหน้าทีมที่ดี

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติการที่ถูกหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์  และสามารถนำไปใช้จริงได้


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetingได้ จำนวน1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้

ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ1,700บาท, 1วัน ท่านละ2,700บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=53577

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายคลังสินค้า

วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1424 ครั้ง