การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

21 ตุลาคม 2565

วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

 ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ
 กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง


เนื้อหาหลักสูตร
1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership
2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การกระจายเป้าหมายสู่ตำแหน่งงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อความในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน การปรับแก้ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการพัฒนา
6. การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4736

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่าย HR และ หัวหน้า / ผู้จัดการ ทุกฝ่าย ทุกระดับ

วิทยากร

อาจารย์วัลภา วงศาโรจน์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 731 ครั้ง