การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "พลิกโฉมสังคมและการศึกษา ด้วยวิถีองค์รวมเชิงกลยุทธ์เเละนวัตกรรม" (Re-inventing Society and Education: Strategic and Innovation Holistic Approach) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ ได้แก่ บริหารธุรกิจ (Business),การค้าสมัยใหม่ (Modern Trade),โลจิสติกส์ (Logistics),การจัดการ (Management),เศรษฐศาสตร์ (Economic),ศึกษาศาสตร์ (Education),การสื่อสาร (Communications),วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)เกษตรศาสตร์: สัตวศาสตร์,  พืชศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร  (Agriculture: Animal Science, Plant Science, Food Science) และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other related fields)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  https://conference.pim.ac.th/thai/ https://conference.pim.ac.th/inter/    

 
สอบถามเพิ่มเติม :

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ

คุณหทัยชนก เสาร์สูง โทร. 0-2855-1102 อีเมล [email protected]   

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับนานาชาติ
คุณสุจินดา ฉลวย 
 โทร. 0-2855-1560 อีเมล 
[email protected]  

 


สถานที่อบรม (VENUE)

conference

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กรกฎาคม 2564

จัดโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 0-2855-1102

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,000-5,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 460 ครั้ง