การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

22 กรกฎาคม 2565


หลักการและเหตุผล

             หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้รู้ว่า องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหารและองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงพฤติกรรม การกระทำต่าง ๆ ในตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ฝ่ายบริหารคาดหวังและลูกน้องพึงปรารถนา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานและการอยู่ร่วมกันของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและสงบสุขด้วยดี

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อควบคุมงานและ บริหารกำกับดูแลบุคคลในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ

 

หัวข้อการสัมมนา

1.ความสำคัญและการวางตำแหน่งของ หัวหน้า ในองค์กร

2.บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้า ในหน่วยงาน

3.เรื่องที่คาดหวังต่อกันระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้อง และ ลูกน้องกับหัวหน้า

4.คุณสมบัติ ความเป็นครูเมื่อสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกน้องเข้าหารือ

5.พฤติกรรม การกระทำของหัวหน้างานที่พึงระวัง

6.จิตสำนึกและการประพฤติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เป็นหัวหน้างาน

7.เทคนิค การชมเชย เมื่อลูกน้องทำดี และ ติเตือน เมื่อลูกน้องทำผิด

8.หัวหน้างานกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากร และ การบริหารข้อมูล

9.เทคนิค การมอบหมาย และ ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

10.การสื่อสาร และ การประสานงานระหว่างฝ่าย ที่บรรลุผล

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา Supervisor Foreman หรือผู้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน


วิทยากร


วิทยากร   อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี



สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 กรกฎาคม 2565 9.00-16.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 103 ครั้ง