ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

31 สิงหาคม - 01 กันยายน 2564

    ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Digital Economy"หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" โดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0) ดังนั้น การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

    ระบบ "โลจิสติกส์ (Logistics)" เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการดำเนินการขององค์กร เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่การปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 นั้นจำเป็นต้องบูรณาการ "เทคโนโลยีและดิจิทัล" เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกิจกรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างและส่งเสริมประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานให้สั่นและแคบลงยิ่งขึ้น ตั้งแต่ผู้สนับสนุน ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภค ด้วยแนวคิดองค์กรอัจฉริยะ (Smart Factory)

     กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักด้านการเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ   ในยุคติจิทัล จึงต้องเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEsให้มีความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน    ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEsสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล มาดำเนินธุรกิจจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

Course Outline :

เนื้อหาการฝึกอบรม

     - การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

    -เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

    -การเพิ่มผลิตภาพด้านการผลิตโดยอาศัยการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

    -กรณีศึกษาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ

    -WORKSHOPการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1. เป็นสมาชิก i.industry สมัครที่ www.i.industry.go.th 2. เป็นผู้ประกอบการหรือบุคลากร SMEs ภาคการผลิต จดทะเบียนนิติบุคคล (มีเลขนิติบุคคล 13 หลัก)

วิทยากร

1. ดร.กนก จุฑามณี

-          อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการโลจิสติกสคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

2. ดร. สุรทิน ธัญญะผลิน  

-          รองนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

-          กรรมการผู้จัดการ บจก. สุวรรณไพศาลขนส่ง2010

§  บจก. เอ็มเวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)สถานที่อบรม (VENUE)

ผ่านระบบออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 สิงหาคม - 01 กันยายน 2564 08.30 – 16.30 น.

จัดโดย

กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์ติดต่อ : 02-430-6871 กด 4, 0659857319

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 290 ครั้ง