ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

5 ตุลาคม 2565

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับองค์การ
ความเจริญขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
หัวหน้างานทุกระดับ มีความรับผิดชอบในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ เข้าสู่หน่วยงาน และบรรจุให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ และจำเป็นต้องบำรุงรักษา เพื่อสงวนคนดีขององค์การไว้ให้นาน คงศักยภาพการทำงานให้ดีและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและเป็นผลดีต่อตัวบุคลากรนั้น ๆ เองด้วย
วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
1. บทบาทและคุณสมบัติของการเป็นโค้ช (Coach) ที่ดี
  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” สอนคนให้ทำงานเป็น...มีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
  ลักษณะที่ดีและควรหลีกเลี่ยงของการเป็นผู้สอน (Coach) อย่างมืออาชีพ
  ข้อควรทำและข้อห้ามสำหรับโค้ช
2. เทคนิคและขั้นตอนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
  ทำความเข้าใจคนเรียนเพื่อที่จะทำการสอนและแนะนำได้อย่างถูกต้องตรงจุด
  วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงาน : KAS
  เทคนิคการทำให้คนอยากเรียน ... เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ทั้งกายและใจ    เทคนิคการสอน ... ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง
  การโค้ชแบบตัวต่อตัว การโค้ชแบบเป็นกลุ่ม
3. บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยง”
  ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง
  บทบาทหน้าที่ ... ภาคปฏิบัติ
4. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี
  กลวิธีสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ของพี่เลี้ยงสู่พนักงาน
  บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็น “พี่เลี้ยง”
  ติดอาวุธความพร้อมให้พี่เลี้ยง ... 3 พร้อม
  เทคนิคจิตวิทยาสำหรับ “พี่เลี้ยง”
  หลักสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง
  ข้อพึงปฏิบัติของพี่เลี้ยง : Do and Don’t ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอน / พัฒนาพนักงาน
  วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริม / พัฒนาพนักงาน
  สร้างความเข้าใจและกำลังใจในการสอนงาน / แนะนำ สำหรับพี่เลี้ยง
  การประเมินผลภารกิจพี่เลี้ยง
  แผนการติดตามภารกิจพี่เลี้ยง


สำหรับ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หัวหน้าทุกฝ่ายทุกระดับ ผู้บริหาร

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม


ค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่  
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36790

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3649 ครั้ง