การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์

5 กุมภาพันธ์ 2565


การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance)ถือเป็นการทำงานเบื้องต้นของการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งแต่ละโรงงานจะมีรูปแบบการทำงานและสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกัน ทำให้การชำรุดเสียหายและประสิทธิภาพของเครื่องจักรอาจแตกต่างไปจากที่กำหนดตามมาตรฐานของเครื่องจักร ดังนั้นฝ่ายบำรุงรักษาของแต่ละโรงงานควรต้องมีระบบหรือแผนการป้องกันเครื่องจักรเหล่านั้นเพื่อลดการหยุดการทำงานโดยไม่ได้คาดหมายไว้ (Unplanned downtime)ด้วยกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่บันทึกได้ (Based on data insights)ซึ่งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบและต้องมีการปรับปรุง ระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เวลาการปฏิบัติงานของเครื่องจักรไม่ลดลง จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนต้องมีการพัฒนาแผนงานเพื่อสามารถทำการพยากรณ์เพื่อลดความน่าจะเป็นที่จะเกิดปัญหาหรือความล้มเหลวของเครื่องจักรได้อีกด้วย

       การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance)คือกิจกรรมพื้นฐานของข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรที่จดบันทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลวหรือความเสียหายของเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่เหลือของการใช้เครื่องจักรได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้ เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

        การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เป็นกลยุทธ์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยการวิเคราะห์รูปแบบของความเสียหายของเครื่องจักรเพื่อวางแผนป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการหยุดของเครื่องจักรก่อนเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาแลลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์

1.    ลดความสูญเสียของเวลาการหยุดเครื่องจักรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งตามแผนหรือนอกแผนซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด

2.    ยืดอายุการทำงานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้นได้

3.    สร้างรูปแบบ (Model) ของเงื่อนไขการเกิดข้อบกพร่องของเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ

4.    เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

5.    เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันตามที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่อง

6.    สร้างคุณค่า (Values) ในกระบวนผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงการบริการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมและติดตามได้มากขึ้น

7.    เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในทุกระดับในการวางแผนติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

หัวข้อเนื้อหา

1.    โครงสร้างพื้นฐานของระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร

2.    ชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Type of Maintenance)

3.    ขั้นตอนพื้นฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

4.    การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)คืออะไร จุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

5.    รูปแบบ (Type) และขั้นตอน(Process)ของการทำPreventive Maintenance

6.    การวิเคราะห์ เครื่องมือ และตารางกำหนดการในการทำPM (Preventive Maintenance Schedule)

7.    ข้อด้อย (Disadvantage) ของการทำPreventive Maintenance

8.    ดัชนีชี้วัดของการทำ Preventive Maintenance

9.    การปรับปรุง พัฒนาการทำPreventive Maintenance

10. ความหมายของการทำ Predictive Maintenanceจุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

11. วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาเครื่องจักรสู่การทำ Predictive Maintenance

12. ความแตกต่างระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบ Preventive MaintenanceกับการทำPredictive Maintenance

13. เสาหลักทั้ง 6(Six Pillars) ของการทำPredictive Maintenance

14. ขั้นตอนการทำ Predictive Maintenance

15. เครื่องมือ เทคโนโลยี การวิเคราะห์และเทคนิคในการทำPredictive Maintenance

16. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effective Analysis)

ระยะเวลาอบรม          1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.                            

วิทยากร                   อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม    การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ,ให้คำปรึกษา,กรณีศึกษา, 


Promotionพิเศษ อัตราค่าสัมมนา 3,900/ท่าน สมัคร4 จ่าย3

 

**ลิงก์ใบสมัคร https://forms.gle/fezvGQTuRvHHm5tr7

 

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line :063-846-6405

E-mail: [email protected] www.chosenthebest.com

 

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 กุมภาพันธ์ 2565 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3319 ครั้ง