เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน

30 กันยายน 2565


1.     ทำไมธรรมชาติมนุษย์จึงมีความแตกต่าง ความต้องการไม่เหมือน

§ การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

§ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร

§ รู้ตน รู้คน และการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน

WORKSHOP :การตรวจสอบตนเองด้วยการรู้จักตนเอง ผู้อื่น จากพฤติกรรมโดยอาศัยหลักจิตวิทยาการอยู่ร่วมกัน และหลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยสมอง 2ซีก

2.     ไขกุญแจความต้องการของมนุษย์งาน กับMotivation Model

§ ความต้องการNeedsหรือWants

§ เป้าหมายความสำเร็จ(Goals)

§ ความพึงพอใจ(Satisfaction)

3.     การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานแบบ "เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก"

§ สำรวจแนวความคิดของตนเองในการสร้างพลังเชิงบวก

§ การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

§ การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)

WORKSHOP:กำหนดกรอบความคิด (Mindset)ของตนเอง4ด้าน คือ งาน อนาคต ส่วนตัว และครอบครัว

4.     ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

§  การใช้ภาษาในการสื่อสาร

§  จิตวิทยาการเป็นผู้นำกับการพัฒนาลูกน้อง

§  การประสานความต่างสู่ความสำเร็จขององค์กร

§  มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

§  การตรวจสอบความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

CASE STUDY:กรณีศึกษา "การสร้างแรงจูงใจในการทำงานภาวะสถานการณ์วิกฤติ" และ "การ

สร้างแรงจูงใจในการทำงานภายใต้ข้อจำกัด และทางเลือก"

5.      เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

§   การสำรวจตัวเองและดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง

§   Up-Skillในการทำงานให้ทันยุค New Normal & Social Disruption

§   พัฒนาและปรับตัวกับ 8 ทักษะในยุคดิจิทัล หากอยากประสบความสำเร็จ

§   การสร้างแนวคิดใหม่ และพัฒนาตนแองอย่งาต่อเนื่อง

§  การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

6.      สูตรการปรับสมดุลการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความสุข (Balance Oriented)

§  สูตรการสร้างผลงาน+ปัจจัย 4 P (People, Place, Product, Price)

§  สูตรต้นทุน(Cost)+กำไร (Profit) ในการทำงาน

§  สูตรผลการปฏิบัติงาน(Performance) +ศักยภาพการเรียนรู้(Potential)

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


สถานที่อบรม (VENUE)

Online Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 กันยายน 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 494 ครั้ง