เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ

18 ตุลาคม 2565

แผนจะเดิน งานจะสำเร็จ คนจะทำงาน ..... เพราะหัวหน้า/ผู้บริหารทีม ...ทำงานเป็น...นำทีมได้

ความสำเร็จของหัวหน้า/ผู้บริหารทีม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะขึ้นอยู่กับ ความสามารถ ที่จะบริหาร-จัดการคนในทีมงาน ให้ทำงานได้ตามแนวทาง-กลยุทธ์และขอบเขตงานที่ร่วมกันกำหนดขึ้น รวมทั้งจูงใจ และ พัฒนา คนในทีม ให้ อยู่ ทำงานอย่างเต็มศักยภาพนำความสำเร็จมาสู่องค์กร สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์   
    1. เรียนรู้หลักจิตวิทยาที่จำเป็นในการบริหารทีมงานและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
    2. เข้าใจหลักการและสามารถบริหารทีมงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
    3. เรียนรู้ขอบเขตและบทบาทของการเป็นหัวหน้า/ผู้บริหารทีมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาตนเองและทีมงาน
  ทำความเข้าใจกับ “ภาวะผู้นำ...ที่แท้จริง...นั้นเป็นอย่างไร
  หัวหน้า/ผู้บริหาร/ผู้นำ ที่ทำงานเป็น...
  mindset ที่สำคัญ ของหัวหน้า/ผู้นำ ในยุคปัจจุบัน
  5 skills เพื่อการครองใจคน สร้างการยอมรับ นำทีมสู่เป้าหมาย
บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของหัวหน้างาน
วิเคราะห์กรณีศึกษา – ปัญหาของหัวหน้า/ผู้บริหาร ทีมงาน (หน่วยงาน)
ปรับตัวและบริหารทีมให้เติบโตได้อย่างไร ในโลกยุค Next Normal
การวางแผนทำงานและการตั้งเป้าหมายของทีมงาน SMART model
เทคนิคการสร้างทีม...บริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
  การสร้างความสำเร็จของทีมงาน ด้วยเทคนิค บริหารทีม “2T”
  สร้างบรรยากาศ..และความร่วมมือของคนในทีม
  คำถาม...สำรวจการทำงานของทีมงาน
  วิธีบริหารทีม สไตล์ “Super MAN”
  การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงาน
  วิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยในหน่วยงาน/ทีมงาน
จิตวิทยาการเข้าใจคน เข้าใจความแตกต่างของคน
  เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีปฏิบัติ กับลูกน้องที่แตกต่าง
  กรณีศึกษา “ลูกน้องเจ้าปัญหา...จะทำอย่างไร”
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อลูกน้อง/ทีมงานทำงานไม่สำเร็จ
เทคนิคและวิธีการสอนงานแก่ทีมงาน (ทั้งรายบุคคล และ กลุ่มงาน)
การสั่ง มอบหมาย ติดตามงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การคุย และ การสื่อสารกับทีมงานอย่างสร้างสรรค์ ให้ได้งานและพลังใจในการทำงาน
การประเมินผลงานของทีมงาน เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สร้างสรรค์ทีม “สังคมการทำงาน” ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
หลักคิดในการนำพาองค์กร/ทีม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ 

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=41962

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้าทุกระดับทุกฝ่าย

วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1027 ครั้ง