โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ

11 - 12 กันยายน 2561

Effective Project Management Program

โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ : วันที่ 11-12 ก.ย.61

     การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ
   
     โปรแกรมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด


Key Contents
1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
   • Project Life Cycle
     - S-Curve
     - J-Curve

2. ประเภทของการบริหารงานโครงการ
   ท่านจะเข้าใจประเภทของการบริหารงานโครงการให้เกิดความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย งานประจำ (Routine Base) และงานโครงการ (Agenda Base) อีกทั้งมองเห็นความแตกต่างระหว่างงานโครงการและงานทั่วไปที่มีผลกระทบกัน

3. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase
   ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดยการทำแผนโครงการ (Plan) ตารางเวลา (Schedule) การควบคุม (Control) ให้เกิดความสอดคล้องกับทีมงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition)
   การกำหนดเป้าหมายและตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป้าหมายเชิงปริมาณและวัตถุประสงค์โครงการ
    • Problem Statement
    • Business Processes
    • Project Management Process
    • Goals and Objectives
    • SMART Goal Setting
    • Goal conversion process comes to planning
    • Scope Time Cost • Object Project in 3D
    • Project Success
    • Project value and project cost
    • Project Manager Selection • Project on Firm Value
    • Activities or projects that add value

5. Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
   กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงานและกิจกรรม การวางแผนด้านเวลาของโครงการ และงบประมาณ
    • ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
    • Project Planning Tools
      - Work Breakdown Structure (WBS)
      - Linear Responsibility Chart (LRC)
    • Project Budgeting
      - การทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
      - การทำงบประมาณแบบล่างขึ้นบน (Build-up Budgeting)
    • Project Cost

6. Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
    • Process Base
    • Task Base 
    • Function Base
    • เทคนิคของ PERT/CPM และ Critical Chain เพื่อจัดตารางลำดับของงานโครงการ

7. Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)             
     • Project Risk
     • Risk Management
     • Risk Factors
     • Work or Task Progress
     • Project Performance • Project Tracking with Return Map

8. Phase 5 : การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)             
     • 5 Evaluation Measures
       - Project release (PR)
       - Time to release (TR)
       - Break even time (BET)
       - Break even after release, BEAR
       - Return Rate
     • Project Coordination and Communication
     • Financial Assessment
     • Project Evaluation
     • Project Evaluation after Completion and Follow Up

9. การบริหารคนในโครงการ (People Management)
   ท่านจะได้เทคนิคการเข้าใจคนที่แตกต่าง การบริหารพฤติกรรมการทำงานโดยยึดหลัก 3 B (Background (Experience), Believe, Behavior) และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดความเหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

10. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
    ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงการสื่อสารให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

Key Benefits
1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน
3. สามารถกำหนดโครงการ วางแผนโครงการ และดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถติดตามและควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการ และนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 - 12 กันยายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 452 ครั้ง