โครงการอบรม เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ทะลุเป้า (Sales Planing & Sales Forecas

29 กรกฎาคม 2565

หลักการและเหตุผล

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย หัวข้อการฝีกอบรม เวลา 13.00 – 16.00 น. ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย Workshop : Sales Planning & Forecast Problem ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

รูปแบบการอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ(Virtual Class Online by Zoom Meeting )

วันที่รับสมัคร 01/01/2565 - 15/07/2565 

โปรโมชั่น 1.สมัครอบรม ลดทันที 10 % 2.สมัครอบรม 3 ท่าน แถม 1 ท่าน 3.สมัครอบรม 5 ท่าน แถม 2 ท่าน 4.ศิษย์เก่า, นักศึกษา(ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากร ม. มหานคร ลดทันที 20%


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


สถานที่อบรม (VENUE)

@Host MUT Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กรกฎาคม 2565 13.00-16.00 น.

จัดโดย

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0922464638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 284 ครั้ง