โครงการอบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 29

14 - 16 ธันวาคม 2563

หลักการและเหตุผล

ระบบการผลิตและจัดการอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการนําระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบสกาดา (SCADA System) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการข้อมูล โดยโปรแกรม SIMATIC WinCC เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผลการทํางานของระบบ SCADA ที่วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตน และเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานของระบบ SCADA เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้โปรแกรม SIMATIC WinCC สําหรับระบบ SCADA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างภาพกราฟฟิกและทําการติดต่อกับฮาร์ดแวร์สําหรับควบคุมและแสดงผลการทํางานของระบบได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุมกระบวนการผลิตหรืองานระบบ SCADA ได้จริง หัวข้อการฝีกอบรม ความหมาย ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของระบบ SCADA ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของระบบ SCADA ระบบเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในระบบ SCADA แนะนําระบบ SCADA WinCC โครงสร้างโปรแกรม WinCC การเขียนรูปกระบวนการโดย Graphic designer การสร้างภาพ Object Dynamic การใช้งาน Global Scripts Editor การกําหนดสิทธิการใช้งาน การเก็บค่า Tagname ลงหน่วยความจํา การทําระบบเตือนด้วย Alarm Logging Editor การสร้างกราฟ Trending ด้วย Taglogging Editor การทารายงานด้วย Reports Designer การติดต่อสื่อสารกับหน่วยอินพุต/เอาท์พุต คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

รูปแบบการอบรม บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร 01/01/2563 - 05/12/2563

ค่าใช้จ่าย 6,500.00 บาท

โปรโมชั่น 1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5% 2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10% 3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่านคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

วิทยากร

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร


สถานที่อบรม (VENUE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 - 16 ธันวาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0922464638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 93 ครั้ง