โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 37

20 - 22 กรกฎาคม 2565

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์แวร์ GX Works3 (Mitsubishi PLC) และทดลองปฏิบัติงานกับชุดทดลองกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ PLC จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ และภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน PLC ด้วยซอฟต์แวร์ GX Works3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานบน PLC ได้จริง

หัวข้อการฝีกอบรม - แนะนําโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของ PLC - เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PLC - การโปรแกรม PLC ด้วยโลจิกพื้นฐาน - การใช้งานคําสั่งตงเวลาและนับจํานวน (Timer/Counter) - การใช้งานคําสงทางคณิตศาสตร์ - การแปลงและเปรียบเทียบจํานวน - การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงาน อุตสาหกรรม - การซ่อมบํารุงและดูแลรักษาระบบ PLC

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

รูปแบบการอบรม บรรยาย และฝึกปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร 01/01/2565 - 04/07/2565

ค่าใช้จ่าย 8,500.00 บาท

โปรโมชั่น 1.สมัครอบรม ลดทันที 10 % 2.ศิษย์เก่า, นักศึกษา(ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากร ม. มหานคร ลดทันที 20%


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม

วิทยากร

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

สถานที่อบรม (VENUE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 - 22 กรกฎาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0922464638

ค่าธรรมเนียม (FEE)

8500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 56 ครั้ง