แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

30 สิงหาคม 2562

Marketing Research : Tools & Analysis

แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด - เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ (30 ส.ค. 62)        การทำวิจัยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนี้ เหมาะสำหรับนักการตลาด พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องทางการตลาด และผู้ที่สนใจต้องการจะเรียนรู้ภาพรวมทางธุรกิจเชิงการตลาด และต้องการตอบปัญหาต่างๆ ทางการตลาด อาทิ การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การวัดความเข้มแข็งและตำแน่งของแบรนด์ การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด ฯลฯ
         คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของกระบวนการคิด และการทำงานวิจัยทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำหนดปัญหาทางการตลาดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ให้แนวทางการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติด้านวิจัยการตลาด


Key Contents

     - Marketing Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยการตลาด

ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยการตลาด ความสำคัญของงานวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม

         • การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง

         • เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม

         • ขั้นตอนระเบียบการวิจัย

         • ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

     - Customer Insights Analysis with Marketing Research ค้นหา Customer Insights ด้วยเทคนิคการวิจัยการตลาด

ท่านจะเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า และแนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการอย่างตรงจุด

         • เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า

         • เทคนิคความคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า

         • แนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการ

     - When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม

ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล

         • เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท

         • Focus Group Technic

         • In-depth Interview Technic

     - Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางการตลาด รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ

         • Research Framework

         • Quality of Marketing Research

         • Writing Research Report


Key Benefits

     - เรียนรู้ถึงแนวทางการวิจัยการตลาด พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

     - ทราบถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหา ขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีการวิจัย และเทคนิคการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

     - สามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด นักวิจัยทางการตลาด

วิทยากร

ศ.ดร. กุณฑลี รื่นรมย์

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด

- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2829 ครั้ง