แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

16 ตุลาคม 2562

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน (วันพุธที่ 16 ต.ค. 62)


        เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร

        Professional HR หลายๆท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่างของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ แนวคิดผ่านรูปแบบรายงานต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่างๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ Performanceม, Cost, Quality, และ Engagement


Key Contents

- สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ Professional HR ต้องสังเกต เพราะเกี่ยวกับ สุขภาพในด้านต่างๆ ขององค์กร

     ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์สุขภาพขององค์กรและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ควรสังเกตเห็นได้ง่ายๆ และอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

- รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR (Types of Reports and Level of Reports)    

     ท่านจะได้เข้าใจในรูปแบบ ชนิด ระดับของการรายงาน โครงสร้างต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของ HR และขั้นตอนของการทำ HR Report ที่ดีได้

- ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน (HR Database & Process as a Fundamental of Model)

     ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำรายงาน สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรของตนได้ อาทิเช่น ข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน ข้อมูลด้านการจ้างงานต่างๆ ประวัติต่างๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประวัติการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

- รูปแบบใหม่และภาพรวมของกลยุทธ์ (New Model & Strategy Overview)

     ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจในภาพรวมกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรือปรับเปลี่ยนแผนทางธุรกิจ HR จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับองค์กรอย่างไร?

- รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR (Model Alignment to HR strategy) พร้อมตัวอย่างประกอบในระดับ High Level ในมิติต่างๆ

     ท่านจะได้เรียนรู้รูปแบบโครงสร้างหลักของรายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ HR เพื่อแสดงถึงผลที่ก่อให้เกิด ROI สูงสุดและส่งมอบคุณค่าสูงสุดที่เหมาะสมให้องค์กรจากมุมมองของ HR ด้วยมิติต่างๆ ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย มิติเกี่ยวกับ Performance ,มิติเกี่ยวกับ Cost , มิติเกี่ยวกับ Quality และมิติเกี่ยวกับ Engagement

- การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและมิติจากประโยขน์ของรายงานรูปแบบใหม่

     ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานได้ และสามารถประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง เพราะหาก HR Reports นั้นๆ สามารถสะท้อนในสิ่งที่องค์กรต้องการได้ ตามมิติทั้ง 4 ในภาพรวม ย่อมส่งผลต่อ Productivity ขององค์กรได้เช่นกัน

- ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงาน

     ท่านจะได้ทราบ เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของฐานข้อมูล ระยะเวลาที่เหมาะสม ความเข้าใจในพื้นฐานของรายงานในระดับต่างๆ และให้คำแนะนำในการนำเสนอรายงานตั้งแต่ชั้น Operation ได้


Key Benefits

1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร

2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่างๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น

3. เข้าใจรูปแบบโครงสร้างต่างๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Report ที่ดี

4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Report ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริงคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน, ฝ่ายบุคคล

วิทยากร

คุณสรวุฒิ หรณพ

- HR Head - Thailand & Vietnam,Philips Electronics (Thailand) Ltd.


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 ตุลาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 354 ครั้ง