แนวทางการขับเคลื่อนบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติ 4.0

4 ธันวาคม 2562

องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกระดับ หนีไม่พ้นการติดต่อสื่อสาร การขายและการบริการ ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีภาพลักษณ์และภาพคุณลักษณะที่ดี เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกน้อง เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเป็นที่ชื่นชอบและไว้วางใจต่อลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรก้าวไปในโลกใบใหม่

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ให้มีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี มีท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม และน่าเชื่อถือต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ วงจรการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

2.เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญศิลปะการเสริมสร้าง การพูด - การฟัง - การเขียน - การอ่าน

 

หัวข้อหลักสูตร

องค์ประกอบมาตรฐานสู่ความสำเร็จ

-แบบทดสอบ - เคล็ดลับความสำเร็จ" 

-การประเมินกลุ่ม "วงจรการพัฒนาบุคลิกภาพ"  

-การแยกประเภท "บุคลิกภาพ" - บุคคล / งาน / องค์กร 

-การพัฒนา  

-บุคลิกภาพภายใน 

ภาษาใจ - แนวความคิด 

จิตวิทยา 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 

การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ 

แบบทดสอบ   

-บุคลิกภาพภายนอก 

ภาษากาย - การแสดงออก 

กิริยาท่าทาง 

การแต่งกาย 

องค์ประกอบมาตรฐานสู่ความเลิศด้านการสื่อสาร 

-ศิลปะการเสริมสร้าง การพูด - การฟัง - การเขียน - การอ่าน 

-ศิลปะการเสริมสร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์ 

-มารยาททางธุรกิจ 

การต้อนรับ 

การปฏิเสธ 

-มารยาททางสังคม 

การแนะนำ 

การไหว้ 

สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Case Study) 

คำถาม - คำตอบ 

 

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 154 ครั้ง