แนวคิด Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

18 ธันวาคม 2562

Design Thinking for Create new Idea

แนวคิด Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่(วันพุธ ที่ 18 ธ.ค. 62)      ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA องค์กรจะมีการปรับตัวด้วยมุ่งเน้นในเชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและคงรักษาสภาพความเป็นผู้นำโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรและสร้างการเติบโต
      เนื้อหาทางด้าน Design Thinking ที่มาจาก D.School ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรม ที่สามารถทำได้จริง โดยเน้นการที่ต้องสร้าง Prototype ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงKey Contents

แนวคิดของ Design Thinking กับการแก้ปัญหาสร้างกระบวนการคิด เชิงออกแบบอย่างมีขั้นตอนการทำ Empathize โดยใช้เครื่องมือ Empathy Maps
     - Empathize เป็นการเข้าไปสังเกต สอบถาม จิตนาว่าเราเป็นเขา เราจะรู้สึกอย่างไร เพื่อค้นหา ประเด็นสำคัญต่างๆ โดยการใช้เครื่องมือ Empathy Map-Say, Think, Do, Feel

• การทำ Define โดยใช้เครื่องมือ POV Statement เพื่ออนุมานและสรุป สิ่งที่สังเกตจาก Tension, Surprise, Contradiction และหา Pattern/ Insight หรือ Hunch
     - Define นำประเด็นสำคัญที่ได้จากการสังเกต สอบถาม รู้สึกแทนมาทำการสรุปเพื่อหา Pattern/ Insightหรือ Hunch โดยการนำ Post-it มาจัดกลุ่มเพื่อ อนุมานและสรุป สิ่งที่สังเกต จาก Tension, Surprise,Contradiction โดยใช้เครื่องมือ Point of View (POV) Statement

• การทำ Ideate เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือ How Might We?(HMW) และ Yes and mindset
     - Ideate เป็นการค้นหา แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยเน้นการคิดไอเดียในการ แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดและทำการจัดกลุ่ม ไอเดียให้เป็น Cluster โดยใช้ผลที่ได้ จาก POV Statement มาเปลี่ยนแปลงเป็นไอเดีย และเลือกไอเดีย โดยใช้เครื่องมือ How Might We? (HMW)และ Yes and… mindset

• การทำ Prototype สร้างต้นแบบจริงจากไอเดีย โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาษ กรรไกร เทปกาว ดินสอสี ไม้บรรทัด เป็นต้น
     - Prototype สร้างต้นแบบจริงจาก ไอเดีย เพื่อทำให้เป็นรูปธรรมสัมผัส จับต้องได้ เพื่อทำให้เราได้ เรียนรู้การแก้ปัญหาและผลจากการแก้ปัญหาด้วย Prototype ว่าการใช้งานจริงสามารถเป็นไปได้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือ กระดาษ กรรไกร เทปกาว ตัวต่อ Lego รูปตุ๊กตุน ตุ๊กตาดินสอสี ไม้บรรทัดและอุปกรณ์อื่นๆ

• การทำ Test การสร้าง Role Play ในแต่ละ Scenario โดยมีเครื่องมือ Scenario and RolePlay และ Fast Feedback
     - Test การสร้าง Role Play ในแต่ละ Scenario โดยการใช้ Prototype มาทดลองแก้ปัญหาว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่อาจจะทำกับเพื่อนนอกกลุ่ม หรือ เพื่อนในกลุ่มได้ โดยมีเครื่องมือ Scenario and Role Play และ Fast FeedbackKey Benefits

     1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือทำ Design Thinking

     2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ไปลงมือใช้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา อย่างแท้จริงในองค์กร


วิทยากร

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้าน การวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ธันวาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 496 ครั้ง