เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

24 ตุลาคม 2562

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น "นักบริหารจัดการยุค4.0"ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

         ปัจจุบันตำแหน่งระดับ"นักบริหารจัดการยุค4.0"ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค4.0ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

           บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

         ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น"นักบริหารจัดการยุค4.0"ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป

         ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น"มือขวา"ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ

         เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

 

หัวข้อการอบรม

การเสริมสร้างความเข้าใจ"ความสำคัญ"และ"บทบาทหน้าที่

- "เลขานุการบริหาร4.0"คือใคร 

-ความสำคัญของตำแหน่ง 

-การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี 

-จรรยาบรรณ 

-บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

-แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ 

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ"ทักษะ"และ"ประสบการณ์

-การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ 

Eการใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด 

Eการสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ 

Eการสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์ 

Eการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  

Eการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม 

Eสรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ4.0 

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ 

-การวางแผนและบริหารเวลางาน 

-การบริหารระบบเอกสาร 

-การบริหารการนัดหมาย 

-การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283, 021912509

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 83 ครั้ง