เรียนออนไลน์ zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทา

28 กันยายน 2564


เรียนออนไลน์zoomเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย4Mเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ อบรม28 ก.ย.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

ราคาโปรโมรชั่น ด้านการขาย ท่านละ2,000 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

อบรม2 ท่านขึ้นไป1,900 บาท09.00-16.00

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

              ต้นทุน และ เวลา (4M For Change in Operation to Improve Productivity Quality Cost and

             Time)

หลักการเหตุผล

        สภาวการณ์โลกแห่งความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความซับซ้อนในความต้องการของผู้บริโภค หรือ ลูกค้า ทำให้องค์กรต้องเกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอก และ ปัจจัยภายในให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอด อยู่ด้วยความยั่งยืน และต้องสามารถมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หรือ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ยิ่งได้ผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

        ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจัยที่สำคัญตามที่กล่าวถึงนั้น ทางองค์กรต้องบริหารการจัดการการควบคุมปัจจัยภายในให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าบริหารการติดตามด้วยข้อมูลข่าวสาร ทางองค์กรก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการรูปแบบเชิงการป้องกัน หรือ เชิงการพัฒนา

        ปัจจัยภายในพื้นฐานที่สามารตอบโจทย์ได้ คือ การวิเคราะห์ และบริหารการจัดการปัจจัยทางด้าน4M (Man, Machine, Method, Material)ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้นบริบทในหัวข้อนี้จึงเป็นที่มาของการที่ทางองค์กรต้องมีฐานข้อมูลรองรับ พร้อมกับมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วสามารถตกผลึกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย4Mส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4Mได้อย่างไร

เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย4Mอย่างไร

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์Platformเพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล

เพื่อให้สามารถสร้างVisual controlของการเปลี่ยนแปลง 4Mเพื่อใช้ในการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม

กรอบความคิดมีประเด็นต่อการทำงานด้าน4Mอย่างไร

Facilitation and Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจบริบทกรอบความคิด ด้านGrowth Mindsetและ Outward Mindsetส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงานด้านการเปลี่ยนแปลง 4Mและเห็นผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร

ทำไมต้องมองปัญหาให้ขาด

Facilitation and Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีกี่ประเภทใหญ่ และ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจในและตระหนักรู้ถึงประเด็น "ปัญหาที่แท้จริง" ทั้งนี้เพื่อจะเขื่อมโยงไปสู่ปัจจัย4Mได้อย่างง่ายและเข้าใจ

ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ สำคัญต่อการวิเคราะห์และปรับปรุง4M จริงหรือ

Facilitation and Group Coachingเพื่อให้เกิดการชวนคิดกับผู้เข้าอบรมว่า

การมีข้อมูล และไม่มีข้อมูลส่งผลกระทบอย่างไร

ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และ ผ่านการวิเคราะห์จะส่งผลกระทบอย่างไร

แล้วทางผู้เข้าอบรมจะได้ข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจากไหน

ต้องวางรูปแบบของการเก็บข้อมูล หรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและมีคุณภาพ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

Facilitation and Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงข้อมูลที่สำคัญชองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน ที่จะส่งผลกระทบต่อปัจจัย4M และเกิดการตระหนักรู้ไปสู่การวางแผนการเก็บข้อมูลและการบริหารการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยทาง ด้าน4M ,มีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 4Mบ้าง

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัจจัย 4M

Manตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Manว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวนVisual Controlอย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

Machineตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Machineว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวนVisual Controlอย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

Methodตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Methodว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวนVisual Controlอย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

Materialตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Materialว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวนVisual Controlอย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

รูปแบบA3 Reportสำคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานด้าน4Mให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

Facilitation and Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญของรูปแบบ Visual Controlในรูปแบบ Reportซึ่งจะใช้ในการบริหารการเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานและขององค์กร

แนวทางในการอบรม  บรรยายโดยอำนวยและกระตุ้นให้เกิดความคิด (Facilitation) 50% พร้อมWorkshop 50% โดยใช้คำถามขวนคิด (Group Coaching)

ผู้เข้าอบรม              ระดับSupervisorขึ้นไป

วิทยากร                  อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กันยายน 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 118 ครั้ง