เรียนออนไลน์ หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 29 เม.ย.63

29 เมษายน 2563


เรียนออนไลน์ หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 29 เม.ย.63

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE)ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

หัวข้ออบรม

 

การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

 

- การจัดLAY OUTการบริหารพื้นที่คลังสินค้า

 

- การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

 

- การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

 

- การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

 

- ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

 

- บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY4.0 )

 

- ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

 

- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

 

- ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS)ในการจัดการสินค้าคงคลัง

 

- ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

 

- แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

 

การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

 

-การจัดเก็บแบบFIFO/FEFO/LIFO

 

-การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

 

-WORKSHOPการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

 

- กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลักABC ANALYSIS

 

- หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM)ในคลังสินค้า

 

- การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT)ในคลังสินค้า

 

- บทบาทหน้าที่ความสำคัญของWAREHOUSEและศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

 

-เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK)โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

 

-การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

 

- การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

 

- ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

 

-ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

 

-WORKSHOPการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

 

-สรุป ถาม - ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

 

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญLean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC,5S, Kaizen, Suggestion

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัยการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษารถยกอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEMSก่อนอบรม 2-3 วัน

 

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

 

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางEMS

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมVAT)

 

โปรโมชั่น

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

http://www.tesstraining.com

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 101 ครั้ง