เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การปรับธุรกิจ ในยุค Digital Transformation ให้ได้ประสิทธิผลและเกิด

8 พฤษภาคม 2563


เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การปรับธุรกิจ ในยุคDigital Transformationให้ได้ประสิทธิผลและเกิดผล 8 พ.ค.63

 

หลักการเหตุผล

 

          ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การมีบทบาทและอิทธิพลสูงของไอที เทคโนโลยี ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ปีต่อปี แต่เป็นวินาทีต่อวินาที ซึ่งทำให้มึผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมทั้งของผู้บริโภคเอง และ พฤติกรรมในด้านการบริหารการจัดการของ ผู้ประกอบการทั้งหมด โดยที่เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทสูงนั้น ส่งผลดีและผลเสียต่อธุรกิจ ผลเสียคือ ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนนี้ เกิดสภาวะการบริหารงานไม่ราบรื่น ถดถอย ผลประกอบการลดลง เนื่องจากถูกDisruptด้วยเทคโนโลยี แต่ถ้าธุรกิจใดสามารถปรับตัวได้ทันก็สามารถอยู่รอดได้สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขั้นได้

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรธุรกิจ ได้มีแนวความคิด หลักการ วิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับตัวให้อยู่อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพในยุคDigital Transformation

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจของความหมายDisruptionและมีผลต่อธุรกิจอย่างไร

เพื่อให้เกิดกรอบความคิดในเชิงGrowth Mind Setเพื่อให้สามาถปรับตัวได้

เพื่อให้เห็นมุมมองของDigital Technologyเข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในยุคเทคโนโลยี ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของBig Dataและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างPlatformที่สำคัญ ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อการอบรม

 

ปรับกรอบความคิดในการทำงาน ยุคDigital Transformation

Work shop & Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงกรอบความคิดแบบ Growth Mind Setเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในยุค disruptionของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

 

Disruptionมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างไร

Work shop & Group Coachingเพื่อให้เกิดความเข้าใจผลกระทบต่อธุรกิจ ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเกิดผลกระทบอย่างไร ถ้าเปลี่ยน เกิดผลกระทบอย่างไร พร้อมวิธีการรับมือกับDisruption อย่างไร โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าจะเกิดอะไรขึ้น และถ้าเกิดความเข้าใจแล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ จะมีผลกระทบต่อการทำงานในแต่ละหน่วยงานอย่างไร

 

ผลกระทบของการไม่เข้าใจBig Dataและการนำมาใช้ประโยชน์ให้เป็น

Work shop & Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตกผลึกความคิด ของการวางกลยุทธ์ใช้Big Dataให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

 

ทำความเข้าใจการTransformของลูกค้า และจะวางกลยุทธ์การตลาด อย่างไรเพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพ

Work shop & Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไร เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือในยุคปัจจุบัน ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างไร และเพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด(Digital Marketing)ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร

 

กระบวนการDesign thinkingสามารถนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างไร

Work shop & Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี นั้นtransformให้ผู้บริหารสามารถนำกระบวนการ Design Thinkingมาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างนวัตกรรม Innovationหรือ New Modelในทางธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

 

Transformation เพื่อให้เกิดภาคปฏิบัติ (In Action)

Work shop & Group Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักว่า ทางตัวผู้บริหารเอง และระดับพนักงานทุกส่วนงาน ต้องมีTransformอะไรอย่างไรบ้างทั้งในมุมมองด้านทักษะ ความรู้ พฤติกรรม คุณลักษณะส่วนบุคคล และกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงโฉม เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดได้ด้วยความมีเสถียรภาพ มีผลประกอบการที่ความมั่นคง

 

 

 

ผู้เข้าอบรม           พนักงานระดับSupervisorขึ้นไป

 

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

 

วิทยากรอบรม       อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEMSก่อนอบรม 2-3 วัน

 

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

 

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางEMS

 

 

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมVAT)

 

โปรโมชั่น

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,900

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

 

TEL :0988209929 คุณกุ้ง

 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

 

LINE ID : @TESSTRAINING

 

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE http://inwtraining.com

 

Website: www.tesstraining.com

Website:www.INWtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 พฤษภาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 32 ครั้ง