เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้ MOU 15 ธ.ค.63 อ.สม

15 ธันวาคม 2563


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้MOU15 ธ.ค.63 อ.สมบัติ

 

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20 ลง สถานีBTSอโศก ทางออกประตู 6

 

หลักการและเหตุผล

 

ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีหลักให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามในกรณีนายจ้างฝ่าฝืนรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายได้กำหนด นายจ้าง - ลูกจ้าง ก็จะมีความผิดได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย หรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

 

2.เพื่อให้ทราบถึงการดำรงรักษาแรงงานที่ดี ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายได้นานๆ หรือนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

 

3.เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

 

 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน

 

 

 

หัวข้อในการอบรม

 

1.ปัญหาที่ทำให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร..?

 

·มีคำอธิบายจากบัญหาที่เกิด 9ประการ

 

2.การเตรียมเอกสาร- ข้อมูลสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องเตรียมอะไรบ้าง..?

 

·กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารของนายจ้าง - ของผู้รับมอบอำนาจ - ข้อมูลขององค์กร

 

3.การนำแรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบMOUเข้ามาทำงานโดยนายจ้างนำเข้ามาเอง หรือนำเข้าผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีขั้นตอนของการนำเข้าอย่างไร..?

 

·มีขั้นตอนและรายละเอียดของการนำเข้า เช่น การติดต่อจัดหางานเขตพื้นที่ - การติดต่อบริษัทนำเข้า - การทำสัญญาจ้าง - การจ่ายค่าจ้าง - ขั้นตอนการนำเข้า - การติดต่อไปยังประเทศต้นทาง - เงื่อนไขการจ้าง - การกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การอบรมที่ศูนย์รับแรกเข้า - การออกวีซ่า - การออกใบอนุญาตทำงาน - การจัดที่พักให้ - การตรวจร่างกาย - การแจ้งนำเข้า - การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง

 

4.การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานในองค์กรจ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

 

·มีขั้นตอนและรายละเอียดของการตรวจสอบเพื่อการนำเข้า เช่น การตรวจสอบเอกสาร - บัตรประจำตัว - วีซ่า - หนังสือใบอนุญาตทำงาน -การแจ้งออก - เหตุผลที่เปลี่ยนงาน - การทำสัญญาจ้าง - การกำหนดค่าจ้าง - กำหนดค่าสวัสดิการ - การแจ้งเข้าเพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้าง - ค่าใช้จ่ายต่างๆ - การตรวจร่างกาย - การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง

 

5.บทลงโทษ - นายจ้าง - ลูกจ้าง - บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว กรณีทำผิดกฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร.?

 

·นายจ้าง ไม่แจ้งเข้า - ไม่แจ้งออก - ไม่ทำทะเบียนให้ตรวจ - ให้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต - ให้ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตให้ทำงานใบอนุญาตเป็นชื่อของผู้อื่น

 

·ลูกจ้าง ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน - ขณะทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตน - ทำงานไม่ตรงใบอนุญาต

 

·บริษัทนำเข้า นำแรงงานต่างด้าวเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต - ไม่ส่งมอบงานต่อผู้ว่าจ้าง - ไม่ส่งต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง

 

6.ผู้ที่หลอกลวง - แอบอ้าง ผู้อื่นว่าสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างในประเทศได้หรือหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างได้จะมีความผิดได้รับโทษทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

 

7.ผู้ที่สนับสนุนการทำผิดกรณีหลอกลวง - แอบอ้างการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

 

8.ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบริษัทนำเข้า - จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐของการนำเข้าระบบMOU.และระบบพิสูจน์สัญชาติ

 

9.จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsourceโดยมาจากระบบMOU.หรือผ่านระบบพิสูจน์สัญชาตินายจ้างทำได้หรือไม่..?

 

10.ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแรงงาน ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา มีอัตราและแตกต่างกันอย่างไร..?

 

11.ต่างด้าว3สัญชาติที่ผ่านระบบMOUและผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีสิทธิ์ทำงานประเภทอะไรบ้าง.?

 

12.ต่างด้าว3สัญชาติ ขณะทำงานในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงาน ตาม พ.ร.ก. อย่างไร..?

 

13.ต่างด้าวที่ผ่านระบบMOUต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายอย่างไร..?

 

14.หน้าที่ของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าว ขณะปฏิบัติงานและอยู่ในเวลาสัญญาจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร.?

 

15.การนำแรงงานต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ เข้ามาทำงานกับนายจ้างอย่างถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

 

16.บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมีความมั่นคง และมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร..?

 

17.แรงงานต่างด้าว3สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานกับนายจ้าง (ในภาพรวม) แรงงานชาติใด..?ทำงานถูกใจนายจ้างมากที่สุด

 

18.แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไร..?

 

19.กรณีต่างด้าวไปทำงานนอกพื้นที่ - ไปทำงานตามสาขา -ไปตามไซด์งานที่เป็นธุรกิจของนายจ้างทำได้หรือไม่ และเมื่อพบหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบ ต้องดำเนินงานอย่างไร..?

 

20.การจ้างแรงงานต่างด้าวขณะปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบมากที่สุด มีอะไร..?

 

21.นายจ้างจัดที่พักให้ต่างด้าว กรณีต่างด้าวแอบเอาญาติหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมาพักอยู่ด้วย นายจ้าง - ต่างด้าว - ผู้อาศัย - จะมีความผิดอย่างไร..?

 

22.จ้างแรงงานต่างด้าวให้ - ค่าจ้าง - สวัสดิการ แตกต่างไปจากแรงงานไทยต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 

23.แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวชกต่อยกัน (เป็นกรณีร้ายแรง) นายจ้างเลิกจ้างคนเดียวทำได้หรือไม่. เพราะอะไร..?

 

24.นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบลูกจ้างต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกาย ต้องจัดการ อย่างไร..?

 

25.ต่างด้าวชุมนุมในเวลางาน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายโบนัสประจำปี - ผู้บริหาร- หัวหน้างาน จะใช้เทคนิคอย่างไร..?ให้ปัญหายุติลง

 

26.การออกหนังสือเตือนการทำผิด - หนังสือเลิกจ้าง ให้พี่ไทยหรือต่างด้าวเขียนให้ดี ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือน ให้มีผลต่อการถูกเลิกจ้างและยกขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

 

27.ลูกจ้างไทย - ต่างด้าว ทำผิดวินัยในการทำงานไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน ผู้บริหาร- หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 

28.ในวันหยุดนายจ้างหรือหัวหน้างานให้ต่างด้าวไปทำงานที่บ้านตนเองเพื่อต่อเติมบ้านพักโดยจ่ายค่าจ้างให้ทำได้หรือไม่เพราะอะไร..?

 

29.การแต่งตั้งแรงงานต่างด้าวเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร

 

30.กรณีต่างด้าวลางานกลับภูมิลำเนาหลายวันหรือไปเยี่ยมญาตินอกพื้นที่ทำงานต้องแจ้ง ตม.หรือดำเนินการอย่างไร..?

 

31.การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและสิทธิต่างๆ ที่ได้รับตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวมีสิทธิอะไรบ้าง..?

 

32.การกระทำอันไม่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว มีลักษณะของการกระทำอย่างไร..?

 

33.การสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวมีกรณีใดบ้าง และนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

 

34.กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ที่ประกาศใช้ ปี2562 ที่เพิ่มสิทธิ - สวัสดิการ- ให้กับลูกจ้างทั่วประเทศมีอะไรบ้าง..?

 

35.นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างต่างด้าวที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

 

36.สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้เมื่อลูกจ้างออกจากงาน มักจะเอาไปรวมกับค่าจ้าง เพื่อเป็นฐานของค่าจ้าง- ต่อวัน - ต่อเดือน - มีสวัสดิการอะไรบ้าง..?

 

37.ในกรณีลูกจ้างไทยฟ้องนายจ้าง - แรงงานต่างด้าวฟ้องนายจ้าง - นายจ้างฟ้องลูกจ้าง (กรณีละเมิด) คดีเกิดขึ้นในศาลแรงงาน ผู้บริหารต้องบริหารจัดการและ ต้องเตรียมหมัดเด็ดอย่างไร..?ถึงจะทำให้ชนะคดี

 

38.คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน ที่ผู้บริหาร - หัวหน้างานควรรู้ มีคดีอะไรบ้าง..?

 

·ถาม - ตอบ - แนะนำ

 

·ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังการสัมมนา "ฟรี" ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

 

 ราคา3,900.00 บาท

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

 

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Website: www.tesstraining.com

 

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ธันวาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 87 ครั้ง