เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี

18 มิถุนายน 2562

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)เป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ของกรมสรรพากร โดยบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร (The Revenue Code)กำหนดให้"ผู้จ่ายเงิน" (The Payers)ได้พึงประเมินบางประเภทมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วนำส่งกรมสรรพากรล่วงหน้า มิฉะนั้น ผู้จ่ายเงินจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและอาญา รวมทั้งรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีที่ตนมิได้ทำการหักไว้นั้นด้วย เพราะถือเป็นหน้าที่ อีกทั้งถ้าผู้จ่ายเงินได้ทำเกินหน้าที่ของตน ก็คือหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายไว้เกินหรือได้หักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งตนไม่มีหน้าที่หักฯ ก็ยังต้องรับผิดต่อผู้รับเงินในการกระทำนั้นอันถือเป็นการละเมิด ด้วยเหตุนี้ วิธีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดย "ไม่ขาด/ไม่เกิน"ย่อมช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบย้อนหลังของกรมสรรพากร

หัวข้อบรรยาย

1.การพิจารณาบุคคล"ผู้จ่าย"และ"ผู้รับ"เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร 

2.การตีความประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

3.การยกเว้นประเภทของบุคคลผู้รับเงินได้ และประเภทของเงินได้ที่ไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

4.การพิจารณาการจ่ายเงินได้พึงประเมิน 12กรณี ที่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 

(1)กรณีนายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง 

(2)กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้าง 

(3)กรณีจ่ายเป็นค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

(4)กรณีจ่ายเป็นดอกเบี้ย/ปันผล/ส่วนแบ่งกำไรและการลงทุน 

(5)กรณีจ่ายค่าเช่า 

(6)กรณีจ่ายเป็นค่าวิชาชีพอิสระ 

(7)กรณีจ่ายเป็นค่าธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งการแข่งขันชิงโชค 

-การขายอสังหาริมทรัพย์ 

-การส่งเสริมการขาย 

(8)กรณีจ่ายให้กับมูลนิธิ/สมาคม 

(9)กรณีจ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าพืชไร่ 

(10)กรณีจ่ายเป็นค่าโฆษณา 

(11)กรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่าย 

(12)กรณีจ่ายให้กับบริษัทในต่างประเทศ 

5.หลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 

รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ  แก้วเขียว


โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียวสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 มิถุนายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 96 ครั้ง