ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC,

3 กรกฎาคม 2562

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมSOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc.ข้อกำหนด3R (Reuse / Recycle / Recovery) RecyclabilityและRecoverabilityตามข้อกำหนดมาตรฐานISO 22628และในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์นั้น ตั้งแต่ระดับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์Original Equipment Manufacturer (OEM) / Replacement Equipment Manufacturer (REM)ซึ่งเป็นผู้กำหนดและควบคุมวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงผู้รับจ้างช่วงผลิตลำดับทีหนึ่ง (Tier 1)ผู้รับจ้างช่วงผลิตที่เป็นต้นน้ำ (Tier..n)ที่เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการควบคุมและจัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

2.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

3.เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล 

4.เพื่อให้เข้าใจหลักการและการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

 

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30 - 09.00 

ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30

·หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

-ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) 

-ข้อกำหนดCarbon Footprint for Product : CFP 

-ข้อกำหนดCarbon Footprint for Organization : CFO 

-ข้อกำหนดการจัดการพลังงาน ISO 50001 

10.30 - 10.45

พักเบรก 

10.45 - 12.00

·หลักการและข้อกำหนดในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

· End of Life Vehicle (ELV) 

   - ELV Annex II / ELV Waste packaging waste 

   - RoHs 1.0 / 2.0 

   - REACH 

   - Annex VI / XV / XIV / XVII / SVHC 

12.00 - 13.00

พักเบรกกลางวัน 

13.00 - 14.00

·ข้อกำหนดPFOS / PFOA / 76/769/EC 

·แนวทางการวางระบบการคบคุมสารปนเปื้อนในองค์กร 

·ข้อกำหนดสารกันความชื้นซิลิกาเจล หรือDMF 

·ข้อกำหนด3 R (Reuse / Recycle / Recovery ) (มาตรฐานISO 22628) 

· Introduction International Material Data System : IMDS 

·ข้อกำหนดSolderingในIMDS 

·การกำหนดMaterial ClassificationในIMDS 

·ข้อกำหนดPolymerics Part Making / Material Labeling 

    - Plastic / Polymer / Duromers / Rubber / Elastomers (Mat'l Class) 

14.00 - 14.15

พักเบรก 

14.15 - 16.00

·ข้อกำหนดGlobal Automotive Declarable Substance List : GADSL 

·ข้อกำหนดข้อกฎหมายแร่ความขัดแย้ง (Conflict Mineral : CMR ) 

·ข้อกำหนดอื่นๆIMDS a2 / IMDS AI / CDX 

·ข้อกำหนดใหม่POPs / Prop65 

 

หมายเหตุ: กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ลักษณะการอบรม :

1.การบรรยายสื่อสาร2ทาง โดยทฤษฎี40%ปฏิบัติ60 % 

2.ทำWorkshopกิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลา: หลักสูตร1วัน (6ชั่วโมง)

 

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กรกฎาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 737 ครั้ง