เทคนิคการ Upskills และ Reskills ทีมงาน ด้วย Skills Matrix Plan

15 พฤศจิกายน 2564

-สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะ Upskills, ReskillsและNew Skillsทีมงานได้อย่างชัดเจนสอดคล้อง กับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง 

-สามารถวิเคราะห์จัดทำSkills Matrix Planของหน่วยงานจากWork Instruction, Procedure, Job Descriptionได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
-สามารถบูรณาการOJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Organizational KnowledgeและKnowledge Managementในการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ 
-สามารถวิเคราะห์และกำหนดองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge)จากSkills Matrix Planได้อย่าง ชัดเจน เป็นรูปธรรม
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร/ ผู้จัดการทุกฝ่ายงาน/ หัวหน้างานในทุกฝ่ายงาน/ พนักงานฝ่ายบุคคล และอื่น ๆ

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (วิทยากรและที่ปรึกษาด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาอิสระให้แกบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง)

จบการศึกษาระดับ
-ปริญญาโท สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
-วุฒิบัตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสูองค์กรยุคใหม่ (HROD)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
-วุฒิบัตรที่ปรึกษาแรงงานสมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤศจิกายน 2564 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ชมรมไทยเอชอาร์ออนไลน์
เบอร์ติดต่อ : 0633707700

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,500-3,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 59 ครั้ง